1403/01/28
بهنام سپهریان

بهنام سپهریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5524-8810
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6508297265
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ماتریس‌های -k دوری و خواص آن‌ها علی محمد نظری، بهنام سپهریان، سودابه اصغری (1402)
ماتریس های دونرمال و خواص آن ها علی محمد نظری، بهنام سپهریان، زهرا مرادی (1401)
قیمت گذاری اختیارها با استفاده از روش های بدون شبکه سیما مشایخی، بهنام سپهریان، فاطمه مرادی (1400)
ماتریس های متقارن تصادفی و مسائل مقادیرویژه آن ها بهنام سپهریان، علی محمد نظری، سیدنوراله موسوی، زهرا برجعلی (1400)
مقادیر وی‍ه ماتریس های غیر مدور و کاربردهای آن بهنام سپهریان، علی محمد نظری، مهدی سهرابی حقیقت، رضا پورشجاعی (1399)
ماتریسهای هرمیتی و پادهرمیتی و کاربردهای آنها علی محمد نظری، بهنام سپهریان، خدیجه حصاری (1399)
ماتریس لزلی و کتربرد آن ها در جمعیت شناسی علی محمد نظری، بهنام سپهریان، اکرم مظفری (1399)
روش پایدارتابع پایه ای شعاعی گاوسی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی بهنام سپهریان، علی محمد نظری، پانته آ فتوت مهر (1399)
روشهای عددی درمساله مقدارویژه مربعی و کاربردهای آن علی محمد نظری، بهنام سپهریان، محمد آهنگرانی فراهانی (1399)
حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری با استفاده ازموجکهای هار بهنام سپهریان، بهنام صالحی مرزیجرانی، فریبا آریایی فر (1398)
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی کسری با استفاده از چندجمله ایهای لژاندر بهنام سپهریان، علی محمد نظری، معصومه مالریزی پاپی (1398)
مسایل کلاسیک در مساله مقدارویژه معکوس ماتریسهای نامنفی علی محمد نظری، بهنام سپهریان، مهدیس طهماسبی (1398)
روشهای شبه طیفی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری بهنام سپهریان، علی محمد نظری، نسرین جودکی اصل (1398)
هزینه بی نظمی در بازی ساخت شبکه مهدی سهرابی حقیقت، بهنام سپهریان، مریم کوچکی (1396)
ماتریس های بازه ای و کاربردهای آن علی محمد نظری، بهنام سپهریان، زهرا نوروزی (1396)
حل دستگاههای معادلات خطی بازه ای علی محمد نظری، بهنام سپهریان، مهدیه شاهنظری (1396)
همگرایی توانهای ماتریسهای بازه ای علی محمد نظری، بهنام سپهریان، پروانه دربندی فراهانی (1396)
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتق کسری با استفاده از توابع سینک بهنام سپهریان، علی محمد نظری، زهرا صابری (1395)
روش های با مرتبه دقت بالا برای حل معادلات دیفرانسیل کسری با مشتق کاپاتو بهنام سپهریان، علی محمد نظری، محمد اسفندانی (1395)
حل پذیری ماتریسهای پیش متقارن ، دو طرف متقارن و نرمال منفی علی محمد نظری، بهنام سپهریان، فائزه فرجی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته