1403/03/30
ایمان حاج خدادادی

ایمان حاج خدادادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6061-7868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57195345359
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تاثیر گیاه دارویی بیلهر(Dormema aucheri) بر عملکرد، هماتولوژی، ریخت‌شناسی دئودنوم و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی سیده زهرا نوربخش، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی (1402)
پویش کل ژنومی صفات مرتبط با وزن تخم مرغ در نژاد رُدآیلندرِد با استفاده از روش های بیزی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی (1401)
Effect of advanced chelate compounds-based mineral supplement in laying hen diet on the performance, egg quality, yolk mineral content, fatty acid composition, and oxidative status Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, maryam hafizi, Saideh Fakharzadeh, meisam Abasi, mohammad hassan nazaran, Somayeh Kalanaky (2022)
De-oiled soy lecithin positively influenced growth performance, nutrient digestibility, histological intestinal alteration, and antioxidant status in turkeys fed with low energy diets محمد نعمتی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1400)
مطالعه ی پویش کل ژنوم برپایه ی تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه ی ژنی مرتبط با صفات رشد در لاین اینترکراس پیشرفته مرغ حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی (1400)
Nutritional value of whole date waste and evaluating its application in ostrich diets Sadegh Najafi, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mahdi Khodaei Motlagh (2021)
تجزیه و تحلیل مجموعه های ژنی جهت شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با صفات وزن بدن در مرغ امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی (1399)
اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
اثر مولتی آنزیم بر صفات عملکرد و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ های اهلی آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1394)
Comparison of different chicken egg parameters in young and old cobb boiler breeders Iman Hajkhodadadi, Saeed Khalaji, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2014)
Effect of canola oil on blood lipid in ostriches (Struthio camelus) Mahdi Khodaei Motlagh, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mehdi Kazemi bonchenari, Mohammad Hossein Moradi (2014)
Lysine Requirements of Female Japanese Quails Base on Performance and Carcass Variables from Twenty-One to Forty-Two Days of Age Iman Hajkhodadadi, Hossein Moravej, Mahmood Shivazad, Hosseinali Ghasemi, Ahmad Zare Shahneh (2014)
Effects of dietary organic acid blend supplementation on performance, intestinal morphology and antibody-mediated immunity in broiler chickens Hosseinali Ghasemi, Hossein Akhavan salamat, Iman Hajkhodadadi, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2014)
Determination carcass condemnation causes of broiler chickens (Gallus Domesticus) at industrial slaughter house of Shazand, Markazi province of Iran Mahdi Khodaei Motlagh, Mohammad Yahyaei, Mohammad Rezaei, Alireza Eidi, Mohammad Reza Goodarzi, Iman Hajkhodadadi (2014)
Effect of Dietary Lysine and Sex on Performance and Immunity Parameters of Japanese Quails Iman Hajkhodadadi, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, S S (2013)
مقاله ارائه‌شده
Effect of de-oiled soy lecithin on bone quality in turkeys fed with low energy diets Mohammad Nemati, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mohammad Hossein Moradi (2023)
بررسی سطوح مختلف لیزوفسفولیپید بر برخی فراسنجه های خونی در مرغ تخم گذار نژاد نیک چیک ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، صبا برنجیان (1402)
اثرات اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر خصوصیات لاشه و هماتولوژی بلدرچین های ژاپنی تغذیه شده با جیره کم فسفر مبینا سادات سجادی هزاوه، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1400)
تاثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر روی عملکرد و کیفیت تخم در مرغهای تخمگذار ابوالفضل صالحی زاده، مهدی خدایی مطلق، ایمان حاج خدادادی، کوروش غلامی (1400)
بررسی نظرات مرغداران فارمهای تخمگذار تجاری استان قم در مورد برخی مسائل مدیریتی تولید ایمان حاج خدادادی، محمدرضا بهرامی، محمدرضا بناکارمقدم (1397)
تاثیر مکمل فایتوژنیک در سطوح مختلف پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی تا 24 روزگی هدیه جابری، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1395)
تأثیر پس مانده خرما بر فراسنجه های خونی و شاخص تنش در شترمرغ صادق نجفی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق (1395)
تخمین انرژی متابولیسمی ضایعات خرما و تاثیر آن بر عملکرد رشد جوجه شترمرغ ها صادق نجفی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق (1395)
عملکرد رفتارشناسی پرندگان تیمارشده با اسانس ریزپوشانی شده دارچین در دوره رشد و پایانی محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق (1395)
تاثیر تیمارهای مختلف اسانس گیاه دارویی آویشن بر عملکرد‎های رفتارشناختی در دوره رشد و پایانی محمدرضا بهرامی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق (1395)
تعیین نیاز لیزین بلدرچین های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد در طی دوره 24-3 روزگی ایمان حاج خدادادی، حسین مروج، محمود شیوازاد، احمد زارع شاه نه (1391)
کتاب
پروبیوتیکها و پربیوتیکها در سلامت دام و خوراک ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، محمدرضا بهرامی (1400)
پرورش عروس هلندی ایمان حاج خدادادی (1397)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
اثرات مکمل متیونین کپسوله شده در مقایسه با مکمل تجاری دی-ال متیونین بر عملکرد و پاسخ‌های تغذیه‌ای جوجه‌های گوشتی سید عبدالله حسینی، حسینعلی قاسمی، امیر حسین علیزاده، ایمان حاج خدادادی، محمد علی خضاب (1402)
بررسی استفاده از متیونین ریزپوشانی شده (enMet©) بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمدرضا بهرامی، حسینعلی قاسمی، زهرا یغمایی جوان (1401)
اثرات مکمل آلی روی و سلنیم بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغ های تخمگذار تغذیه شده با روغن اکسید شده حسینعلی قاسمی، مهدی ابراهیمی، ایمان حاج خدادادی، محمد مهدی اربابی مطلق (1400)
اثرات مکمل های مولتی آنزیم و بوتیریک اسید بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار تغذیه شده با دو نوع جیره پایه متفاوت حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، حسین عباسی عربشاه (1399)
اثر افزودن اسید سیتریک و مکمل فیتاز میکروبی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، مبینا سادات سجادی هزاوه (1398)
تاثیر پودر گیاه سنا و ترانگبین بر عملکرد، صفات لاشه و برخی متابولیت های خونی در جوجه گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، ماندانا کلنگری (1398)
تأثیر گیاه تشنه داری بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و بافت شناسی ژئوژنوم در بلدرچین ژاپنی مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، محمد مشایخی (1398)
تاثیر مکمل لیزوفسفولیپید و منابع چربی برعملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی دوسطح متفاوت انرژی حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، لیلا مجد الحسینی (1397)
اثر مکمل اسید آلی و مخمر زنده برعملکرد جوجه های گوشتی در شرایط کمبود فسفر جیره حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، نوید ناری (1396)
بررسی اثر گیاه دارویی بیلهر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، سیده زهرا نوربخش (1396)
بررسی مکمل کردن جیره با فرم های مختلف منگنز بر عملکرد و متابولیتهای خونی جوجه‎های گوشتی پرورش یافته در شرایط دمایی تابستان ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمدرضا بناکارمقدم (1396)
اثرات ترئونین در جیره های کم پروتئین بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته در شرایط دمایی تابستان حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، مهدی رفیعی (1396)
تاثیر نانو ذرات روی جیره بر هماتولوژی، بیوشیمی خون و وضعیت آنتی اکسیدانی در شترمرغ مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، سجاد صباغی (1395)
تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، هدیه جابری (1395)
اثر ضایعات خرما بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه شترمرغ ها حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق، صادق نجفی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
اثرات سطوح مختلف انرژی متابولیسمی و مکمل گوانیدینواستیک بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم گذار حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق، ایمان حاج خدادادی، مهدی آجودانی لاهرودی (1402)
اثر کولین ایرانی در جیره های دارای روغن اکسید شده بر عملکرد جوجه‎های گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمدرضا بهرامی، حسینعلی قاسمی (1401)
کارایی استفاده از مکمل کلاته فسفر در مقایسه با مکمل غیرآلی فسفر در حضور یا عدم حضور آنزیم فیتاز در جوجه های گوشتی حسینعلی قاسمی، محمد حسن نظران، سمیه کلانکی، امیر طالبیان صوفی، مریم حفیظی، سعیده فخارزاده، ایمان حاج خدادادی (1401)
اثرات یک مکمل کلاته عناصر معدنی کم نیاز بر پایه تکنولوژی پیشرفته (بن زا چیکن) بر عملکرد رشد و پاسخ های متابولیکی و فیزیولوژیکی بوقلمون های در حال رشد حسینعلی قاسمی، محمد حسن نظران، سمیه کلانکی، محمد نعمتی، سعیده فخارزاده، مریم حفیظی، ایمان حاج خدادادی (1400)
جایگزینی منابع غیر آلی با یک منبع آلی جدید عناصر کم نیاز (مکمل کلاته معدنی بن زا) در جیره جوجه های گوشتی حسینعلی قاسمی، مریم حفیظی، محمد حسن نظران، کامران طاهر پور، ایمان حاج خدادادی (1399)
تاثیر گیاه دارویی بیلهر بر عملکرد و فراسنجه‎های خونی بلدرچین گوشتی ایمان حاج خدادادی، مهدی خجسته کی، محمدرضا بهرامی، حسینعلی قاسمی (1396)
اثر مولتی آنزیم کمین (kemin) بر انرژی قابل هضم و زیست فراهمی برخی اجزاء جیره های حاوی جو در شترمرغهای آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی (1394)
اثرات یک اسانس ترکیبی گیاهی دارویی (نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر فراسنجه های هماتولوژی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، ایمان حاج خدادادی (1393)