1403/04/30
سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3144-6593
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57930611200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
هماهنگی واکه ای در صرف افعال گویش مشهدی: واج شناسی زایشی سیدمحمد حسینی، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا (1398)
داریوش آشوری و زبان باز سیدمحمد حسینی (1397)
«رو» و «آبرو» دو روی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی: پژوهشی قوم نگارانه در کاربردشناسی زبان سیدمحمد حسینی، فردوس آقاگلزاده، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، ارسلان گلفام (1396)
وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم نگارانه مفهوم «آبرو» سیدمحمد حسینی، فردوس آقاگلزاده، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، ارسلان گلفام (1396)
راهبردهای بیان مخالفت در بین دانشجویان دختر و پسر سیدمحمد حسینی، مجید عامریان (بازنشسته) (1393)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
An Althusserian Reading of the Education and Family ISAs in Iris Murdoch’s The Sandcastle Mohammad Ghaffary, Seyed Mohammad Hosseini, Abbas Atiyah Oudah Al-Asadi (2024)
A Study on the Presentation of Mitigation Devices in Headway ESL Textbooks Seyed Mohammad Hosseini, Alimohammad Mohammadi, Noor Al-Aboudi (2023)
Analyzing Mitigation Devices in an EFL Textbook: The case of Market Leader Series Seyed Mohammad Hosseini, Majid Amerian, Mahtab Fayazi (2023)
A Feminist-Stylistic Study of Impoliteness Strategies in Patricia Brogan's Eclipsed Mahdi Vahedikia, Seyed Mohammad Hosseini, Duaa Abdul-Jabbar Amiri (2023)
Using Mobile-Assisted Language Learning to Improve Vocabulary Knowledge among Iraqi EFL Learners Houshang Yazdani ghareaghaj, Seyed Mohammad Hosseini, Noor Abdulhassan Al-Okbi (2023)
The Stylistics of Power Shift in David Mamet’s Oleanna: A Study Based on Conversation Analysis Seyed Mohammad Hosseini, Abolfazl Horri, Mustafa Rahman Khudhair Alzeyadi (2023)
The Image of Women and Freedom in H. James Daisy Miller: A Feminist Approach Abolfazl Horri, Seyed Mohammad Hosseini, Hasanain Sabah Abdulhadi Al-Bdairi (2023)
A Study on the Presentation of Mitigation Devices in American English File series Seyed Mohammad Hosseini, Majid Amerian, Jiro Jiro (2023)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • تحلیل گفت‌وگو (منظورشناسی زبان)
  • تفاوت‌های فرهنگی در بیان عواطف از دید زبان‌شناسی شناختی
  • منظورشناسی بین‌فرهنگی و میان‌فرهنگی (منظورشناسی زبان)
  • وجهه و ادب در فرهنگ ایرانی (منظورشناسی زبان)
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک (1397 - 1401)
بیشتر