1402/12/03
سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3144-6593
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57930611200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
هماهنگی واکه ای در صرف افعال گویش مشهدی: واج شناسی زایشی سیدمحمد حسینی، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا (1398)
داریوش آشوری و زبان باز سیدمحمد حسینی (1397)
«رو» و «آبرو» دو روی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی: پژوهشی قوم نگارانه در کاربردشناسی زبان سیدمحمد حسینی، فردوس آقاگلزاده، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، ارسلان گلفام (1396)
وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم نگارانه مفهوم «آبرو» سیدمحمد حسینی، فردوس آقاگلزاده، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، ارسلان گلفام (1396)
راهبردهای بیان مخالفت در بین دانشجویان دختر و پسر سیدمحمد حسینی، مجید عامریان (بازنشسته) (1393)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
A Feminist-Stylistic Study of Impoliteness Strategies in Patricia Brogan's Eclipsed Mahdi Vahedikia, Seyed Mohammad Hosseini, Duaa Abdul-Jabbar Amiri (2023)
The Image of Women and Freedom in H. James Daisy Miller: A Feminist Approach Abolfazl Horri, Seyed Mohammad Hosseini, Hasanain Sabah Abdulhadi Al-Bdairi (2023)
A Study on the Presentation of Mitigation Devices in American English File series Seyed Mohammad Hosseini, Majid Amerian, Jiro Jiro (2023)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته