1403/02/04
سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3144-6593
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57930611200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش کلامی در فرهنگ ایرانی: بررسی موردی کل کل سرگرم کننده به مثابه آیین اجتماعی رابطه ای در برنامه دورهمی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
کل کل، تحلیل گفت وگو، پرسش و پاسخ، وجهه، آیین
سال 1399
پژوهشگران سیدمحمد حسینی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی کل کل به عنوان یک رفتار شناخته شده در فرهنگ ایرانی می پردازد که هم می تواند منفی و بی ادبی ارزیابی شود و هم می تواند موجب سرگرمی و احساس شادی و پیوند بین افراد گردد. فرض این پژوهش این است که چون کل کل رفتاری شناخته شده در میان ایرانیان است، پس نشانه های ساختاری و کارکردهای اجتماعی معینی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی برخی ویژگی های صوری/ساختاری و نقشی کل کل در برنامه دورهمی است که با روش تحلیل گفت وگو انجام شده و سپس در چارچوب نظریه آیین های رابطه ای به عنوان یک آیین رابطه ای معرفی می شود. نتایج نشان می دهد که ویژگی اصلی پرسش و پاسخ آغازین کل کل طرح یک سوال تلطیف نشده در چارچوب نظم اخلاقی حاکم بر فرهنگ صدا و سیما و طبق هنجارهای شکل گرفته در برنامه دورهمی است که به جای دریافت پاسخ منطبق با نوع با مقاومت تلطیف نشده در نوبت پاسخ مواجه می شود، یعنی پاسخ دهنده به جای حرکت در چارچوب محدودیت سوال، در برابر برنامه سوال یا پیش فرض های آن به شکلی تلطیف نشده مقاومت می کند. این مقاومت موجب شکل گیری توالی هایی فراتر از توالی رایج زوج همجوار می گردد برای دریافت پاسخ. همچنین، بررسی ها نشان می دهد کل کل ویژگی های آیین های رابطه ای تعاملی، یعنی طرحواره، تجسم نمادین نظم اخلاقی، آستانگی و عاطفه انگیزی را دارد. همچنین، نشان داده شد که کل کل در صورتی که در چارچوب موضوعات و هنجارهای نظم اخلاقی حاکم باشد می تواند موجب تحکیم/پیوند بین افراد بشود ولی در صورتی که از هنجارها خارج بشود، چه در انتخاب موضوع و چه در شیوه انجام بالقوه می تواند موجب جدایی/فاصله رابطه ای و تخریب رابطه ها بشود.