1403/02/04
سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3144-6593
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57930611200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
راهبردهای بیان مخالفت در بین دانشجویان دختر و پسر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
وجه، کاروجه، کارگفت، مخالفت، جنس/جنسیت
سال 1393
مجله زبان پژوهي
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمد حسینی ، مجید عامریان (بازنشسته)

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی راهبرهای کاروجه در میان دانشجویان دختر و پسر هنگام بیان کارگفت مخالفت می پردازد. 280 دقیقه کفتگو و بحث گروهی دانشجویان در کلاس ضبط و موارد مخالفت بین انها به تفکیک جنسیت مخالفت کننده و مخالفت شونده استخراج و راهبردهای استفاده شده در چارچوب نظریه ی ادب براون و لوینسون (1987) و طبقه بندی ریز-میلر از راهبردهای مخالفت (ریز-میلر، 2000) دسته بندی گردید. نتایج حاصل از بررسی کمی و کیفی داده ها نشان دهنده ی تاثیر عامل جنسیت بر چگونگی استفاده از راهبردهای مخالفت است. بدین گونه که به طور کلی پسران پیش از دختران مخالفت نمودند و ستزه جوتر از دختران بودند. در مخالفت با همجنس، دختران کمتر و پسران بیشتر با همجنس خود مخالفت نمودند، اما در مخالفت با جنس مخالف تنها در یک مورد تفاوت بین دختران و پسران معنادار بود: پسران از راهبردهای تشدید مخالفت بیش از دختران استفاده نمودند. همچنین، دختران توجه بیشتری به جنس مخاطب نشان دادند