1403/05/04
محمود شهبازی

محمود شهبازی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9712-7846
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
توظیف السیاق فی فهم الحدیث، التحدیات و العوائق علی حسن بیگی، محمود شهبازی (1403)
آشنایی زدایی در تضمینهای نحوی افعال آیات سوره بقره قرآن کریم سید کاظم رضوی پور رضوی پور، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1403)
دراسه الحال و واوها من منطلق معانی النحو للجرجانی محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1402)
مفهوم التناص فی الدراسات النقدیه عباس عبید جاسم محزه، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی (1402)
الایقاع الصوتی بین ابن أبی حجله و عفیف الدین التلمسانی زهرا عماد لطیف حسین عماد لطیف حسین، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، قاسم مختاری (1402)
تجلیات البنیه التصوریه والقَوْلبه الفنیه فی أعمال سنان أنطوان الشعریه دعاء نجم عبد الیمه البوصی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، احمد امید علی (1402)
بررسی و تحلیل تاثیر جادوی مجاورت در آفرینش موسیقی و معنا در خطبه 93 نهج البلاغه موسوم به خطبه فتنه فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری (1402)
اثر الشخصیات فی بناء السردعند عبدالستار ناصر ( الشماعیه نموذجا) قاسم احمد حسین، احمد امید علی، محمود شهبازی (1402)
دلاله المجاز بالاستعاره الأصلیه فی القرآن الکریم سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، محمد علی کیخوائی (1401)
معناشناسی واژه قضا در قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، سحر محبی (1401)
تبیین کارکرد استدلالی ـ اقناعی فن بدیعی «اقتباس» براساس تکنیک احتجاجی «حجت سلطه» حسن رحمانی، قاسم مختاری، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1401)
جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه های نهج البلاغه فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی (1400)
تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره مبارکه یوسف مریم یادگاری، قاسم مختاری، محمد جرفی، محمود شهبازی (1400)
مفهوم «اراده»: جایگاه و کارکرد آن در فرآیندهای بدیعی «با تکیه بر مفهوم قصدگرایی در کاربردشناسی زبان» حسن رحمانی، قاسم مختاری، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1399)
بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیات مشابه 12 نمل، 32 قصص و 22 طه محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، همدم کرمی (1399)
کاربردهای فعل »ماضی« ** در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
کار برد فعل ماضی فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع) اسماعیل یار محمدی، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1398)
مقارنه بعض آراء الفناری بآراء السیالکوتی فی حاشیتیهما علی المطول غلامرضا شانقی، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، محمد جرفی (1398)
معناشناسی عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعه موردی: دیوان «شناشیل ابنه الجلبی») قیس خزاعل، محمود شهبازی، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی (1398)
کاربردهای ناگفته فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) فرهاد رجبی نوش آبادی، قاسم مختاری، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1397)
سبک شناسی لایه ای سوره مبارکه «نبأ» (لایه نحوی، آوایی، واژگانی) مهرانگیز خدابخش نژاد، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1397)
تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه محمود شهبازی، احمد امید علی (1396)
رب السیف و القلم فی میزان النقد سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1395)
نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم محمود شهبازی، زهرا ذوالفقاری (1393)
واژگان چند معنا و اهمیت آن در ترجمه قرآن کریم محمود شهبازی، علی اصغر شهبازی (1393)
کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم محمود شهبازی، علی اصغر شهبازی (1392)
جلوه های پایداری در شعر عمر ابوریشه قاسم مختاری، محمود شهبازی (1391)
شاهنامه در جهان عرب قاسم مختاری، محمود شهبازی، مژگان نصیری (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
بلاغت واژگان در قرآن کریم محمود شهبازی، زهرا ذوالفقاری، فاطمه ورمرزیادی (1395)
تصویر ادبی در قرآن کریم محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی (1395)
زبان شناسی سوره یوسف سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1391)
نگارش فارسی بر سنگ نوشته ادبیات عرب محمود شهبازی، قاسم مختاری (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی و تحلیل بازتاب تضمین‌های نحوی در ترجمه قرآن کریم مطالعه موردی ترجمه‌های (آیتی، خرمشاهی، فولادوند، مکارم شیرازی) سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید کاظم رضوی پور رضوی پور (1403)
دراسه شعر عاتکه الخزرجی من منظور الإنسجام والتماسک النصی ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، فاطمه سمر جلو المیاحی (1402)
شعریه السرد وسیمیائیته فی (خریطه کاسترو)لخضیر الزیدی سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، سعد محمد وساف السعیدی (1402)
الانسجام فی شعر عصر ملوک الطوائف الأندلسی ابن حمدیس الصقلی أنموذجاً احمد امید علی، محمود شهبازی، احمد عبدالرضا عذاب المعموری (1401)
البنیه السردیه عند عبد الستار ناصر روایه الشماعیه أنموذجاً دراسه بنیویه احمد امید علی، محمود شهبازی، قاسم احمد حسین (1401)
دراسه عناصر البنیه السردیه مهدی الجابری انموذجا ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، سعید مویح مجلی الزبیدی (1401)
بررسی و تحلیل گفتمان سکوت در قصص قرآن کریم قاسم مختاری، محمود شهبازی، محمد جرفی، مریم یادگاری (1401)
الوصف فی شعر توفیق آل ناصر دیوان هذا من فرط حبی نموذجا محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، آیه هیوا حسن کریم (1401)
الصوره الفنیه فی شعر الرصافی البلنسی محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، ضفاف فاهم جفات الشمری (1401)
الرمزیه فی الشعر العراقی المعاصر بشری البستانی أنموذجا محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد حمد شناوه الجاسم (1401)
الاستحضار الفنیُ للتراثِ فی شعر جَواد الحطّاب محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، مهند حسین علی عبود (1401)
شعر مهدی النهیریّ دراسه أسلوبیه ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، کاظم مطر عیدان الزبیدی (1401)
آشنایی زدایی در برخی خطبه های نهج البلاغه با تکیه بر قاعده کاهی احمد امید علی، محمود شهبازی، زهره کحالی (1401)
تصحیح و تحقیق کتاب المنهل المورود فی شرح قصیده ابن مسعود محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد راکان شلال (1401)
ظواهر الأداء الدارمی فی الشعر العراقی (ولاء الصوّاف أنموذجًا) ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، عبدالمهیمن علیوی مهدی العزاوی (1401)
معناشناسی استعاره در جزءهای بیست و یکم تا پایان بیست و پنجم قرآن کریم ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، معصومه قاسمی (1400)
تحلیل و واکاوی نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در سوره های مبارکه کهف و مریم سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، اسماعیل یار محمدی (1399)
سبک شناسی اسلوب ترغیب و ترهیب در نهج البلاغه محمود شهبازی، قاسم مختاری (1398)
تصحیح انتقادی، تحقیق و تعلیق نسخه خطی «حاشیه المطول» تألیف حسن بن محمدشاه فناری (م886هـ) سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، محمود شهبازی، غلامرضا شانقی (1398)
معناشناسی واژگان مترادف نهج البلاغه محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی (1398)
سبک شناسی تکوینی لایۀ نحوی در جزء سی ام قرآن مجید قاسم مختاری، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، مهرانگیز خدابخش نژاد (1397)
ترجمه و تحقیق کتاب معانی القرآن فراء ( سوره های مائده، انعام، اعراف) محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، زهرا پور محمدی (1397)
تحلیل دیوان احمد مطر از منظر مشخصه های طنز محمد جرفی، محمود شهبازی (1397)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/08/23 10:42:1 ق.ظ سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1396)
دلاله المجاز بالاستعاره فی القرآن الکریم الاجزاء الخمسه الاخیره سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، محمد علی کیخوائی (1396)
روشها و دیدگاههای نوین نحوی فاضل السامرایی محمود شهبازی، محمد جرفی (1395)
تصویرهای هنری در نهج البلاغه محمود شهبازی، محمد جرفی (1394)
نقد و بررسی جایگاه احمد عبدالمعطی حجازی در شعر معاصر عربی ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، سیده حکیمه امینی کیا (1394)
نقد و بررسی جایگاه عبدالمعطی الحجازی در شعر معاصر عربی ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، سیده حکیمه امینی کیا (1394)
برجسته سازی های نهج البلاغه در مضامین مشترک با قرآن سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، زهرا شیخ حسینی (1393)
نقد و بررسی تاثیر ساختار و مضامین شعری محمد الماغوط بر اندیشه و اشعار امل دنقل محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، داود قاسمی (1391)
بررسی تطبیقی اشعار عبد الوهاب البیاتی و محمد رضا شفیعی کدکنی محمود شهبازی، علی صباغی، سکینه رنجبران (1390)
بررسی تطبیقی دیدگاههای ادبی و اجتماعی محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ محمود شهبازی، قاسم مختاری، محمد علیزاده نمینی (1390)