1403/01/27
مهرداد هادی پور

مهرداد هادی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
نقش آالیندهها بر سالمت و محیطزیست با تأکید بر تاب آوری اجتماعی )مطالعه بر اساس آالیندهها در شهر اراک( فاطمه موسوی پور، آزاده کاظمی، مهرداد هادی پور، امیر هدایتی آقمشهدی (1401)
مهارتافزایی محیطزیست به دانشآموزان مدارس ابتدایی شهرستانهای سلسله و دلفان افسانه علی نژاد، سعید شرفی، مهرداد هادی پور، مارک هاگزام (1401)
بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر اراک با استفاده از GIS الهام روحی، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، علی اکبر ملکی راد (1400)
Geospatial Analyzing of Straits Shipping Paths for Integration of Air Quality and Marine Wildlife Conservation Mehrdad Hadipour, Morteza Naderi, Mazlin Mokhtar, Elaheh Khangholi (2021)
پهنه بندی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعۀ موردی: ساوه) مهدیه رومیانی، آزاده کاظمی، مهرداد هادی پور، عباس احمدی (1399)
Experimental exergy analysis of transesterification in biodiesel production Golmohammad Khoobbakht, Kamran kheiralipour, Hamed Rasouli, Mojtaba Rafiee, Mehrdad Hadipour, Mahmoud Karimi (2020)
Environmental optimization of urban transportation network, using GIS and genetic algorithm Mehrdad Hadipour, marzieh mirzaaghaee, Sharareh Pourebrahim, Morteza Naderi (2020)
ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار فرزانه چگنی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، آزاده کاظمی (1398)
برآورد حداقل نیاز آبی محیط زیستی تالاب کویری میقان الهه خانقلی، مرتضی نادری، مهرداد هادی پور، مهدی عالی پور اردی (1397)
Sources and spatial distribution of lead (Pb) and cadmium (Cd) in saline soils and sediments of Mighan Playa (Iran) Mahboobe Safari Senejani, AliAkbar safari sanjani, Mehrdad Hadipour (2018)
Spatial distribution of total phosphorus and organic carbon in the salt-affected soils in the Meyghan Playa, Iran Mahboobe Safari Senejani, AliAkbar safari sanjani, Mehrdad Hadipour (2017)
Geo-Spatial Approach for Suitable Location of Transportation Terminals in the Coastal Towns Planning Mehrdad Hadipour, Sharareh Pourebrahim, Mazlin Bin Mokhtar (2016)
آلودگی خاک به آرسنیک در مناطق شهری: مطالعه موردی شهر اراک عیسی سلگی، عباس اسماعیلی سری، علیرضا ریاحی بختیاری، مهرداد هادی پور (1394)
Application of VIKOR and fuzzy AHP for conservation priority assessment in coastal areas: Case of Khuzestan district, Iran Sharareh Pourebrahim, Mehrdad Hadipour, Mazlin Bin Mokhtar, Shahabaldin Taghavi (2014)
برنامه ریزی ارتقای امنیت شهری با استفاده از پیاده مداری مهرداد هادی پور، شراره پورابراهیم، محسن هنرور (1392)
Evaluation of weaknesses and strengths in implementation of outsourcing in the rural water company of Markazi province Mehrdad Hadipour, Sharareh Pourebrahim, Shahabaldin Taghavi, Alisafar Heidari, Alireza Kheirandish (2013)
Recognition and Segregation of Rural Water Wasting Factors in Mahalat City, for Preferences Planning Sharareh Pourebrahim, Mehrdad Hadipour, Alisafar Heidari, Shahabaldin Taghavi, Alireza Kheirandish (2013)
Soil Contamination of Metals in the Three Industrial Estates, Arak, Iran Eisa Solgi, Abbas Esmaili Sari, Alireza Riyahi Bakhtiari, Mehrdad Hadipour (2012)
GIS-based modeling for location planning of jetties in coastal towns Mehrdad Hadipour, Sharareh Pourebrahim, Mazlin Bin Mokhtar (2012)
A Transportation Decision Support Model For Residential Site Selection Sharareh Pourebrahim, Mehrdad Hadipour (2012)
Analytic network process for criteria selection in sustainable coastal land use planning Sharareh Pourebrahim, Mehrdad Hadipour, Mazlin Bin Mokhtar, Mohd Ibrahim Hj Mohamed (2010)
مقاله ارائه‌شده
The Effect of Air Pollution on Social Resilience: A Case Study, Arak city Fatemeh Moosaviopour, Azadeh Kazemi, Mehrdad Hadipour, Amir Hedayati Aghmashhadi (2020)
بررسی تغییرات محیط هیدرولوژیکی تالاب آقگل با استفاده از تصاویر ماهوارهای و اثرات محیطزیستی آن الهه خانقلی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، مهدی عالی پور اردی (1398)
بررسی شاخص های طیفی جهت مطالعه شوری خاک مهدیه رومیانی، آزاده کاظمی، مهرداد هادی پور، عباس احمدی (1396)
کاربردهای نانو فناوری در علم محیط زیست ریحانه مصلحی، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، منصور قربان پور (1395)
بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی درصنایع پتروشیمی مهرداد هادی پور، امیر انصاری (1395)
بررسی عوامل تاثیرگذار در آلودگکی آب های زیر زمینی و روش های کنترل و پایش آنها معصومه قاسمی، آزاده کاظمی، مهرداد هادی پور، محمدرضا گیلی (1395)
تحلیل نیاز آبی بوم شناختی تاالب میقان الهه خانقلی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری (1395)
مکانیسم جذب و توزیع فلزات سنگین در گیاهان محمدرضا گیلی، معصومه قاسمی، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی (1394)
طراحی پایدار منظر های کوهستانی: مطالعه موردی کوه گردو- اراک مهرداد هادی پور، نیلوفر محمودی راد (1393)
اخلاق محیط زیست درراستای آموزه های دینی فرزانه چگنی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، آزاده کاظمی (1393)
طراحی طبیعت شهری فرزانه چگنی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، آزاده کاظمی (1393)
اخلاق محیط زیست در راستای آموزه های دینی فرزانه چگنی، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، آزاده کاظمی (1393)
بررسی جایگاه گردشگری در توسعه پایدار اقتصادی مهرداد هادی پور، الهام لطیفی، آزاده کاظمی، علی خدیوی (1393)
حفاظت از منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار الهام لطیفی، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، علی خدیوی (1393)
ارائه یک روش انتخاب ویژگی با رویکرد حذف همبستگی میان ویژگی ها جهانگیر پچکم، محسن رحمانی، مهرداد هادی پور (1393)
بررسی آلودگی خاک محوطه پتروشیمی اراک به فلزات سنگین و کاربرد گیاه پالایی در حذف این فلزات مهرداد هادی پور، شراره پورابراهیم، غلامرضا نبی بید هندی، سحر یعقوبی (1392)
آنالیز ارزشهای حفاظت زیست محیطی سواحل چابهار در محیط GIS مهرداد هادی پور، شراره پورابراهیم (1391)
توسعه پایدار روستایی در جزیره قشم با استفاده از مدل آنالیز شبکه ای مهرداد هادی پور، شراره پورابراهیم، عماد کاوه ای (1390)
Evaluation of Urban Residential and Land Usage Taking Into Consideration Transportation Factors and Environmental Elements Mehrdad Hadipour, Sharareh Pourebrahim, Ahmad odzi odzi Mahmud, Abdul Rashid Mohamed Mohamed Shariff (2009)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مقایسه تأثیر آلودگی هوا بر میزان تاب آوری اجتماعی شهروندان مناطق شهر اراک مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، امیر هدایتی آقمشهدی (1399)
مدل سازی زیست محیطی الگوی بهینه توسعه شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر اراک) مرتضی نادری، مهرداد هادی پور، آزاده کاظمی، الهام نادری (1397)
تحلیل پایداری اکولوژیکی تالاب میقان با استفاده از برآورد حداقل نیاز آبی زیست محیطی مهرداد هادی پور، مرتضی نادری، مهدی عالی پور اردی، الهه خانقلی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته