1403/04/30
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Lyapunov-based model predictive control for a single-phase grid-connected cascaded multilevel asymmetrical inverter Mehdi Ghasemi Naveh Mahmoud Abad, Aliasghar Ghadimi, Mazdak Ebadi, Abolghasem Daeichian (2022)
Energy regeneration of active pendulum system in tall buildings subjected to wind and seismic loads Mehdi Soleymani, Amirhossein Abolmasoumi, Mazdak Ebadi, Mohammad Ali Beladi Pour (2022)
Frequency control in standalone renewable based-microgrids using steady state load shedding considering droop characteristic Pardis Sheikhzadehbaboli, Abouzar Samimi, Mazdak Ebadi, Mohammad Bayat, abolfazl Pirayesh (2022)
An Electrical Energy Regeneration Scheme for Energy Harvesting From a Vibration Absorption System in Tall Buildings Mohammad Ali Beladi Pour, Amirhossein Abolmasoumi, Mehdi Soleymani, Mazdak Ebadi (2022)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی تخمینگر هوشمند تطبیقی برای برآورد سطح شارژ باتریهای یون لیتیوم علی اصغر قدیمی، امیرحسین ابوالمعصومی، مزدک عبادی، سپیده قلیچی (1398)
کنترل غیرخطی مبدل پل فعال دوگانه دوجهته جهت استفاده در شارژر باطری مزدک عبادی، امیرحسین ابوالمعصومی، محمد مهدی جعفرآبادی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته