1403/01/26
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح جدیدی برای اینورتور متوالی چند سطحی بدون ترانسفورماتور به منظور اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه با قابلیت جبران سازی هارمونیک های جریان بار
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اینورتورهای چندسطحی متوالی، اینورتورهای بدون ترانسفورماتور، جبران سازی هارمونیکی، کنترل کننده منطق فازی
سال 1394
مجله هوش محاسباتي در مهندسي برق
شناسه DOI
پژوهشگران مزدک عبادی ، محمود جورابیان ، جواد شکر الهی مغانی

چکیده

در این مقاله،یک توپولوژی جدید برای مدار اینورتور چند سطحی با اتصال متوالی معرفی می شود که برای اتصال منااب تولید پراکنده به شبکه بدون نیاز به ترانسفورماتور به کار می رود. به طور معمول طراحی چنین مدارهایی بر اساس قابلیت تزریا ق جریان و توان به شبکه، حداقل سازی هارمونیک های جریان خروجی، و برخی قیود فیزیکی نظیرجد اسازی مناب تولید پراکناده از شبکه طراحی می شوند. مدار پیشنهاد شده در این مقاله می تواند علاوه بر تزریق ماکزیمم توان اکتیو ممکن، برخی هارمونیک های شاخص جریان بار را نیز )همچون فیلتر فعال( جبران کند. از آنجاا کاه مقادار ما أثر جریا ان خروجا ی اینورتاور محادود اسات ، جبران سازی هارمونیکی باعث کاهش ظرفیت توان اکتیو تولیدی می شود. به این ترتیبیک کنترل کننده مناسب بار ای تعیا ین نقطاه کار بهینه سیستم مورد نیاز است که در اینجا یک کنترل کننده فازی برای این کار پیشنهاد می شود. مدار طراحی شده ابتدا توسا نرم فزار Matlab/Simulink شبیه سازی و ارزیابی می شود. سپس،یک نموناه عملا ی آزمایشاگاه ی و ظرفیا ت پاا یین ایا ن مادار آزمایش عملی می شود. تمامی نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی گویای عملکرد قابل قبول این سیستم در هار دو حالات خطا ی و غیر خطی بودن بار است.