1403/01/26
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش ریپل گشتاور و بهبود عملکرد سرعت پایین در موتور القایی سه فاز به کمک محرکه های مبتنی بر اینورتر متوالی سه فاز نامتقارن جهت کاربرد در کشنده های الکتریکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اینورتر چندسطحی نامتقارن، کلیدزنی SPWM، کلیدزنی VLUT، کاهش ریپل گشتاور
سال 1399
پژوهشگران مزدک عبادی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش یک اینورتر چندسطحی با روش های مختلف کلیدزنی بررسی می گردد. استفاده از اینورترهای چندسطحی تعداد سطوح ولتاژ خروجی را افزایش می دهد، درنتیجه تعداد ولتاژهای خروجی افزایش یافته و هارمونیک های پایین حذف می شوند. استفاده از این توپولوژی در موتورهای سه فاز موجب کاهش ریپل گشتاور شده و عملکرد سرعت را بهبود می بخشد. در اینورترهای معمولی روش SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) یا روش دیگری مانند (Space Vectore Pulse Width Modulation) SVPWM مورد استفاده قرار می گیرد، که در سرعت های پایین مشکل هارمونیک های جریانی دارد و درنتیجه ریپل گشتاور زیاد و در سرعت نامی تعداد کلیدزنی ها افزایش می یابد. روشی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ترکیبی از روش های قبلی و روشVoltage look-up table (VLUT) است، به ترتیبی که برای سرعت های مختلف کمترین طیف هارمونیکی جریان و درنتیجه کمترین ریپل گشتاور را داشته باشد و در عین حال تعداد کلیدزنی ها در مدار قدرت حداقل گردد. در این پژوهش یک اینورتر چندسطحی نامتقارن جهت درایو موتور القایی با روش کنترل V/F مورد بررسی قرار می گیرد. این اینورتر با چهار روش کلیدزنی به نام های SPWM، VLUT، MCSPWM، HSPWM مورد بررسی قرار می گیرد. سپس در نرم افزار Mathab شبیه سازی شده است و مقادیر ریپل گشتاور، THD جریان، ولتاژ و سرعت در سه حالت گشتاور نامی با مقادیرN/m 25 =T ،N/m 12.5 =T N/m 3 =T به دست می آید و این مقادیر با اینورتر معمولی سه سطحی با همین روش های کلیدزنی با یکدیگر مقایسه می گردد تا بهترین حالت مدل کلیدزنی در گشتاور نامی جهت درایو کشنده های الکتریکی به دست آید.