1403/04/30
جواد مظفری

جواد مظفری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1148-5341
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57212222286
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی آب
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Investigation of labyrinth weirs discharge coefficient with the same length Farehe sadat Araham namazi, Javad Mozaffari (2023)
بررسی کارایی زئولیت در حذف نیترات از پساب شهری توسط ذرات نانو Fe3O4 در مقیاس صنعتی محمد نبتون، محمدجواد نحوی نیا، جواد مظفری، مژگان زنده دل (1402)
بررسی و مقایسه دو مدل EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آدینه مسجد استان مرکزی) محمد پورانوری، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1402)
ICSSDOM: irrigation conveyance system simulation delivery optimization model Javad Mozaffari, Seyed Asadollah Mohseni Movahed, Mahmood Akbari (2022)
Evaluation of Nitrate Redistribution in Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems Sogand Arab, Javad Mozaffari, mohammad javad Nahvinia (2022)
بررسی آزمایشگاهی تاثیر ایجاد دندانه، روزنه و هوادهنده در سرریز کنگره ای مثلثی مجتبی خیلا پور، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1400)
Experimental Study of Discharge Coefficient of Combination Labyrinth Weirs Mojtaba Kheilapour, Javad Mozaffari, Seyed Asadollah Mohseni Movahed (2021)
مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت جهانگیر رودبارانی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1400)
تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی داود داودمقامی، حسین بانژاد، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1398)
Developing a hydraulic jump length model on horizontal rough beds fatemeh yousefi, Javad Mozaffari, Seyed Asadollah Mohseni Movahed (2019)
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA) در تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه ای محمدجواد نحوی نیا، جواد مظفری، بهنام معاونی، عبدالمجید لیاقت، مسعود پارسی نژاد (1398)
مقایسه آزمایشگاهی مدلهای پرش هیدرولیکی در رژیمهای مختلف جریان فاطمه یوسفی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1397)
A Semi-Analytical Equation to Estimate Hydraulic Jump Length Seyed Asadollah Mohseni Movahed, Javad Mozaffari, davood maghami, Mahmood Akbari (2018)
کاهش آلاینده های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب) میثم حق شناس، جواد مظفری، مهدی قبادی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1397)
مقایسه کاربرد مدل های آشفتگی در پیچ تند یک آبراهه آزمایشگاهی با نرم افزار سه بعدی فلوئنت جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، داود داودمقامی (1396)
مقایسه کاربرد مدل های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند جواد مظفری، امیر صمدی، داود داودمقامی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1394)
بررسی آزمایشگاهی توان جریان ثانویه در پیچ رودخانه جواد مظفری، امیر صمدی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1394)
پیش بینی تغییرات بستر رودخانه در پیچانرودها جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، امیر صمدی (1393)
Experimental Investigation to determine the Distribution of Longitudinal Velocity in River Bends Javad Mozaffari, ebrahim amiri tokaldani, Koen Blanckaert (2011)
بررسی اثر تغییرات مشخصات جریان بر الگوی جریان در پیچانرود جواد مظفری، ابراهیم امیری تکلدانی (1390)
مقاله ارائه‌شده
بررسی اثر هوادهی روی ضریب دبی سرریز کنگره‎ای مثلثی جواد مظفری، مجتبی خیلا پور، داود داودمقامی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1398)
بررسی الگوی رسوبگذاری رودخانه و مخزن سد کمال صالح با استفاده از مدل عددی GSTARS4.0 جواد مظفری، داود داودمقامی، مجتبی خیلا پور، میثم انصاری فرد (1398)
بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن در حذف فلزات سنگین کروم شش و مس از پسابصنعتی جواد مظفری، نگار بنی بایرامی، محمدجواد نحوی نیا (1397)
بررسی کاهش فسفات در ستونهای آزمایشی با راهبرد غرقابی خشکی جواد مظفری، نگار بنی بایرامی، محمدجواد نحوی نیا (1397)
پیش بینی تغییرات هیدروگراف دشت نهاوند یوسف کاکاوند، جواد مظفری، محمدجواد نحوی نیا (1397)
پهنه بندی پارامترهای کیفی دشت نهاوند با مدلهای زمین آمار و قطعی یوسف کاکاوند، جواد مظفری، محمدجواد نحوی نیا (1397)
بررسی تاثیر ایجاد روزنه بر ضریب دبی سرریز نوک اردکی جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، داود داودمقامی، زبیده احمدی (1397)
تاثیر همزمان آبگیری نسبی و بزرگنمایی سرریز بر رقوم سطح آب و ضریب دبی سرریز در بندهای انحراف داود داودمقامی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1397)
ارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری و شوری گندم در منطقه بیرجند محمدجواد نحوی نیا، شهیدی علی، بهنام معاونی، جواد مظفری (1397)
ارزیابی توابع کاهش جذب آب گندم در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در منطقه بیرجند محمدجواد نحوی نیا، شهیدی علی، بهنام معاونی، جواد مظفری (1397)
مقایسه آزمایشگاهی مدل های پرش هیدرولیکی در بستر صاف فاطمه یوسفی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی (1395)
بررسی اثر زبری بستر بر روی مدل های پرش هیدرولیکی فاطمه یوسفی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی (1395)
استفاده از ضایعات کشاورزی در کاهش غلظت نیترات موجود در آب جواد مظفری، میثم حق شناس، مهدی قبادی نیا (1394)
بررسی کاهش نیترات در اثر استفاده از زئولیت و پرلیت جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، احسان صفری (1394)
بررسی و مقایسه شش نمایه خشکسالی هواشناسی در استان مرکزی جواد مظفری، میثم حق شناس، زهره شاهرخیان، احسان صفری (1394)
بررسی تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه پیر غار میثم حق شناس، زهره شاهرخیان، مهدی قبادی نیا، جواد مظفری (1394)
تاثیر استفاده ازفیلتر های ترکیبی طبیعی برای کاهش آلودگی پساب تصفیه شده فاضلاب شهری جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، احسان صفری، میثم حق شناس (1394)
مقایسه کاربرد مدل های LES و RSM در پیچ تند رودخانه جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمد کبارفرد (1394)
بررسی توان جریان ثانویه در پیچ رودخانه جواد مظفری، محمد کبارفرد (1394)
بررسی امکان تغذیه مصنوعی در بستر رودخانه کرج سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، محمود اکبری (1393)
ارائه روشی برای وزندهی به شاخصها در مدلهای شبیهسازی- بهینهسازی و کاربرد آن در مدل BISEDOM سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، جواد مظفری (1393)
تعیین رابطهای برای محاسبه طول پرش هیدرولیکی بر مبنای آنالیز ابعادی و آزمایشهای مدل فیزیکی سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، داود داودمقامی، جواد مظفری (1393)
بررسی تاثیر شبکه های آبیاری و زهکشی و سد الغدیر بر منابع آب زیرزمینی دشت ساوه زهرا پاک، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری (1393)
کتاب
مدل سازی هیدرولیک رسوب GSTARS با نرم افزار محمد کبارفرد، جواد مظفری، زینب کراری (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
شبیه سازی کیفی رودخانه با استفاده از مدل Qual2kw (مطالعه موردی: رودخانه قره چای) جواد مظفری، مهدی محمدی قلعه نی، سمانه مرادیان مهرجو (1401)
بررسی اثر نانو بر کارایی زئولیت در حذف نیترات پساب جواد مظفری، محمدجواد نحوی نیا، مژگان زنده دل، محمد نبتون (1400)
ارزیابی پتانسیل برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه قره چای جواد مظفری، امیر صمدی، رضوان شاه حیدری (1400)
مقایسه بهره وری مصرف آب و توزیع کود در گیاه لوبیا تحت شرایط سیستم های آبیاری رین فلت و سیستم آبیاری تیپ جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمدجواد نحوی نیا، جهانگیر رودبارانی (1399)
تخصیص منابع آب با استفاده از مدل WEAP در حوضه سد کلان ملایر جواد مظفری، شهلا پایمزد، امیر ظروفی (1398)
مقایسه و ارزیابی عملکرد سرریزهای کنگره‎ای ساده و روزنه‎دار تحت دبی های مختلف سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، داود داودمقامی، مجتبی خیلا پور (1398)
بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نهاوند همدان) جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، یوسف کاکاوند (1397)
تحلیل تغییرات زمانی کیفیت پساب شهری اراک و پیش بینی روند آن در فصول مختلف سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، مهناز خازنچی (1397)
بررسی آزمایشگاهی اثرات استفاده از پساب شهر اراک بر آلودگی آبخوان جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، فیروزه مظاهری (1396)
بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر ایجاد روزنه و کنگره در طول بال سرریز سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، نازنین شاه کرمی، زبیده احمدی (1395)
تاثیر زبری بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی واعتبارسنجی فرمول های ارائه شده برای محاسبه طول پرش دربستربا زبری های متفاوت جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی، فاطمه یوسفی (1395)
بررسی کاهش آلاینده های حاصل از آب استخرهای پرورش ماهی با استفاده از فیلتراسیون جواد مظفری، مهدی قبادی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، میثم حق شناس (1394)
توسعه معادله تحلیلی تجربی برای تبخیر وتعرق روزانه گیاه مرجع(چمن) (مطالعه موردی: همدان) سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، محمود اکبری، پری رخ پورجهان (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته