1403/02/29
سکینه رهبریان

سکینه رهبریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7193-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 52364509200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Commutativity Degree of Certain Finite AC-Groups Azizolah Azad, Sakineh Rahbariyan (2021)
On the NSE Characterization of Certain Finite Simple Groups Sakineh Rahbariyan, Azizolah Azad (2021)
\The number of spanning trees of power graphs associated with speci c groups and some applications" Alireza moghadamfar, Sakineh Rahbariyan, S. Navid Salehy, S. Nima Salehy (2017)
\Some in nite matrices whose leading principal minors are well-known sequences", Alireza moghadamfar, Sakineh Rahbariyan, S. Navid Salehy, S. Nima Salehy (2017)
A Quantitative Characterization of Mathieu Group M12 Alireza moghadamfar, Sakineh Rahbariyan (2015)
Certain properties of the power graph associated with a finite group Alireza moghadamfar, Sakineh Rahbariyan, wJ SHI (2014)
More on the OD-Characterizability of a Finite Group Alireza moghadamfar, Sakineh Rahbariyan (2011)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
پیرامون افرازبرخی از گروه ها با استفاده از مجموعه های جابجاشونده سکینه رهبریان، عزیز اله آزاد، مهناز لنجابی شراهی (1402)
مطالعه ی S-گروه های متناهی عزیز اله آزاد، سکینه رهبریان (1401)
مطالعه Cn- گروه ها عزیز اله آزاد، سکینه رهبریان (1400)
تعمیم گراف های اول برخی از گروه های متناهی عزیز اله آزاد، سکینه رهبریان (1399)
زوجهای کامینا p-کامینا سکینه رهبریان (1399)
زوج های کامینا p- گروه عزیز اله آزاد، سکینه رهبریان (1399)