1403/03/27
سکینه رهبریان

سکینه رهبریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7193-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 52364509200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیرامون افرازبرخی از گروه ها با استفاده از مجموعه های جابجاشونده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مجموعه جابه جاشونده ،گرافشکافنده،افراز آبلی مینیمال،جفتجابه جاشونده
سال 1402
پژوهشگران سکینه رهبریان(استاد راهنما)، عزیز اله آزاد(استاد مشاور)، مهناز لنجابی شراهی(دانشجو)

چکیده

را مجموعه ی جابه جاشونده گوییم، هرگاه هر دو A مانند G زیرمجموعه ناتهی از G برای یکگروه مانند دارای افراز آبلی است، اگر آن را بتوان با استفاده از مجموعه های G باهم جابه جا شوند. گروه ،A عضو از گروه - NAP گروه می نامیم و در غیر این صورتآن را - AP را G جابه جاشونده افراز کرد در اینصورت گویند. در این پایان نامه برآنیم تا با در نظر گرفتن خواصگراف جبری وابسته به یکگروه با عنوان گراف و دو راس توسط یک یال به هم وصل می شوند. اگر و G جابه جایی که مجموعه راس های آن ، گروه فقط اگر جابه جا شوند ، به تحقیق در مورد گروه ها بپردازیم . از جمله اهداف اصلی این پایان نامه ارائه NAP تاریخچه ایاز نتایجپیرامون گروه ها و نشان دادن این نتیجه که هر گروه متناهی با زیرگروهی از یک -گروه یکریختاستو در نهایتیککران پایین برای تعداد افرازهای برخی از گروهها و در برخی موارد خاصیکمقدار مشخصاز افراز ها را ارائه می دهیم .