1403/04/02
سکینه رهبریان

سکینه رهبریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7193-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 52364509200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برخی از ویژگی های گراف توانی وابسته به یک گروه متناهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گراف توانی، طیف گروه، گراف قویا منتظم، گراف مسطح، گراف دوبخشی.
سال 1397
پژوهشگران عزیز اله آزاد(استاد راهنما)، سکینه رهبریان(استاد مشاور)

چکیده

گراف توانی P(G) از یک گروه متناهی G ، گرافی است ساده که مجموعه راس های ان G است و دو راس x و y در G مجاورند اگر و تنها اگر یکی توانی از دیگری باشد. زیر گراف حاصل از حذف راس 1 (عضو همانی گروه G ) را با نشان می دهیم. در این پایان نامه ، ابتدا به برخی از نتایج و ویژگی های گراف توانی P(G) و پرداخته و یک نوع سرشت نمایی گروه ها توسط P(G) را معرفی نمود، و سپس به شرایط لازم و کافی برای همبندی، قویا منتظم، دوبخشی و مسطح بودن زیرگراف توانی پرداخته و درنهایت، یک خانواده نامتناهی از گروه های G را یافته که در آن ها شامل راس برشی باشد.