1403/04/31
سکینه رهبریان

سکینه رهبریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7193-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 52364509200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زوج های کامینا p- گروه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زوج کامینا، p-گروه، گروه متناهی، کامینا گروه
سال 1399
پژوهشگران عزیز اله آزاد(استاد راهنما)، سکینه رهبریان(استاد مشاور)

چکیده

زوج کامینا گروه ها در سال 1978 توسط کامینا معرفی شد. سپس افراد زیادی آن را مورد مطالعه قرار دادند. از مفهوم زوج کامینا گروه ها ، گروه های کامینا تعمیم یافته، زوج خود کامینای گروه ها و سه تایی های گروه ها معرفی شده اند. در این پایان نامه نشان می دهیم .........