1403/04/02
سکینه رهبریان

سکینه رهبریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7193-3850
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 52364509200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زوجهای کامینا p-کامینا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زوج، کامینا p-گروه متناهی، کامینا گروه.
سال 1399
پژوهشگران سکینه رهبریان(استاد مشاور)

چکیده

زوج کامینای گروههادر سال 1978 توسط کامینا معرفی شد. سپس افراد زیادی آن را مورد مطالعه قرار دادند. از مفهوم زوج کامینای گروهها، گروههای کامینا تعمیم یافته، زوج خود کامینای (G,Z(G)) گروهها و سهتاییهای گروهها معرفی شدهاند. در این پایاننامه نشان میدهیم که اگر -گروه است. p یک G موجود است بهطوریکه p زوج کامینا باشد، آنگاه عدد اول .jZ(G)j < [G : Z(G)]3= همینطور ثابت خواهیم کرد که 4 بحث میکنیم، اگرچه jZ(G)j > [G : Z(G)]1= و در مورد چگونگی ساخت مثالهایی با 2 قادر به اثبات وجود چنین نمونه هایی نیستیم.