1402/12/03
سعید امانی کمایی (بازنشسته)

سعید امانی کمایی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Eco-friendly chitosan Schiff base as an efficient sensor for trace anion detection Fatemeh Parchegani, Saeid Amani Komaei, Mojgan Zendehdel (2021)
Multivariate Optimization and Adsorption Characterization of As(III) Removal by Using Fraxinus Tree Leaves Javad Zolgharnein, ALI SHAHMORADI, Peyman Zolgharnein, Saeid Amani Komaei (2016)
Multivariate Optimization and Adsorption Characterization of As(III) Removal by Using Fraxinus Tree Leaves Leaves Javad Zolgharnein, ALI SHAHMORADI, Peyman Zolgharnein, Saeid Amani Komaei (2015)
Enhancement of spin-crossover cooperativity mediated by lone pair–π interactions and halogen bonding Nassim Nasirinia, Saeid Amani Komaei, Symon Teat, Olivier Roubeau, Patrick Gamez (2014)
A computational study of 1:1 and 1:2 complexes of nitryl halides (O2NX) with HCN and HNC Mohammad Solimannejad, Nassim Nasirinia, Saeid Amani Komaei (2013)
HNO(H2O)n (n = 1–4) clusters: a theoretical study Mohammad Solimannejad, Nassim Nasirinia, Saeid Amani Komaei (2011)
Hydrogen-bonded clusters of hydroperoxyl radical with ammonia: a theoretical study Mohammad Solimannejad, Farshideh Hasanvand Jamshidi, Saeid Amani Komaei (2011)
An ab initio and QTAIM study of hydrogen bonded clusters of nitrosyl hydride with ammonia Mohammad Solimannejad, Farshideh Hasanvand Jamshidi, Saeid Amani Komaei (2010)
New asymmetric heptaaza Schiff base macrocyclic complex of Mn(II): Crystal structure, biological and DFT studies Hamid Khanmohammadi, Saeid Amani Komaei, Mohammadhossein Abnosi, Hamid Reza Khavasi (2010)
Synthesis, characterization, and crystal structure determination of two copper(II) complexes: [Cu(dm4bt)Cl2(DMSO)] and [ Radhiya Al-Hashemi, Nasser Safari, Saeid Amani Komaei, Vahid Amani, Anita Abedi, Seik Weng Ng, Hamid Reza Khavasi (2010)
Alkoxo-bridged dinuclear copper(II) complexes with 2-amino-3-bromo-5-methylpyridine or 2-amino-3-cyanopyridine as the ligand Farshideh Hasanvand, Zaynab Golyrostomi, Seyyed Mohammad Ghattali, Saeid Amani Komaei (2009)
مقاله ارائه‌شده
Synthesis and characterization of naphthalene based Schiff-base receptor for anion detection Fatemeh Parchegani, Saeid Amani Komaei, MASUMEH OROJLOO (2019)
Effect of Melt temperature in Aluminum Foaming Process on Decomposition of Titanium Hydride Ali Akbar Mottahedi, Mehdi Mizani, Saeid Amani Komaei, Mahdi Mottahedi (2010)
کتاب
کاربرد تقارن در شیمی سعید امانی کمایی (بازنشسته) (1375)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تهیه غشاهای تبادل آنیونی برپایه ی پلی وینیل کلراید و اصلاح آن با استفاده از نانوذرات سیلسیم اکسید علیرضا خدابخشی، سعید امانی کمایی (بازنشسته)، حمید مفیدی نیا (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع
سنتز سنسور شیمیایی بازشیف برای شناسایی سیانور در محیط آبی معصومه اروجلو، سعید امانی کمایی (بازنشسته) (1396)