1403/01/28
سعید امانی کمایی (بازنشسته)

سعید امانی کمایی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، شناسایی و کاربرد لیگاند بازشیفت نامتقارن به عنوان سنسور شیمیایی حساس به رنگ برای ردیابی یون های آلاینده مانند در فاز محلول
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
سنسور، رنگ سنجی، محیط مائی، مطالعه DFT
سال 1398
پژوهشگران سعید امانی کمایی (بازنشسته) ، معصومه اورجلو

چکیده

در این طرح، یک پذیرنده بازشیف حساس به رنگ جدید به نام 4-((2-نیتروفنول) دی آزنیل)-2((3-متیل پیریدن-2-ایل ایمینو) متیل) فنول از طریق واکنش تراکمی یک پیش ماده آزو با 2-آمینو-3-متیل پیریدین در اتانول مطلق و با بازده مطلوب سنتز شد. لیگاند پذیرنده رفتار شناسایی انتخابی برای کاتیون های سه ظرفیتی کروم(III)، آهن (III) و آلومینیوم (III) با تغییر رنگ های متنوع نشان داد. پارامترهای ثابت های پایداری (ka)، ضریب جذب مولی (ɛ) و حد تشخیص (LOD) برای یون های سه ظرفیتی کروم(III)، آهن (III) و آلومینیوم (III) اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده حساسیت بالایی را برای یون های آهن (III) نشان دادند. به علاوه پذیرندهL یون های HSO4ˉرا به سرعت از طریق طیف جذبی و تغییرات رنگ شناسایی کرد. خواص پیوندی یون های HSO4ˉ و Al3+ با روش 1HNMR بررسی شد. رفتار سنسوری پذیرنده L از طریق مطالعات شیمی محاسباتی تأیید شد. بر این اساس، مطالعات نظریه تابع چگالی (DFT) در سطح 6-31+G (d) و با استفاده از برنامه گوسین 03 برای تکمیل رفتار شناسایی پذیرنده L جهت تشخیص یون HSO4ˉ انجام گردید.