1403/01/28
سعید امانی کمایی (بازنشسته)

سعید امانی کمایی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز٬ شناسایی و کاربرد لیگاند بازشیف نامتقارن به عنوان سنسور شیمیایی حساس به رنگ برای ردیابی یون های آلاینده مانند Al+3, Cr+3 و Fe+3 در فاز محلول
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: سنسور، رنگ سنجی، محیط مائی، مطالعه DFT
سال 1398
پژوهشگران سعید امانی کمایی (بازنشسته) ، معصومه اورجلو

چکیده

در این طرح، یک پذیرنده بازشیف حساس به رنگ جدید به نام 4-((2-نیتروفنول) دی آزنیل)-2((3-متیل پیریدن-2-ایل ایمینو) متیل) فنول از طریق واکنش تراکمی یک پیش ماده آزو با 2-آمینو-3-متیل پیریدین در اتانول مطلق و با بازده مطلوب سنتز شد. لیگاند پذیرنده رفتار شناسایی انتخابی برای کاتیون های سه ظرفیتی کروم(III)، آهن (III) و آلومینیوم (III) با تغییر رنگ های متنوع نشان داد. پارامترهای ثابت های پایداری (ka)، ضریب جذب مولی (ɛ) و حد تشخیص (LOD) برای یون های سه ظرفیتی کروم(III)، آهن (III) و آلومینیوم (III) اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده حساسیت بالایی را برای یون های آهن (III) نشان دادند. به علاوه پذیرندهL یون های HSO4ˉرا به سرعت از طریق طیف جذبی و تغییرات رنگ شناسایی کرد. خواص پیوندی یون های HSO4ˉ و Al3+ با روش 1HNMR بررسی شد. رفتار سنسوری پذیرنده L از طریق مطالعات شیمی محاسباتی تأیید شد. بر این اساس، مطالعات نظریه تابع چگالی (DFT) در سطح 6-31+G (d) و با استفاده از برنامه گوسین 03 برای تکمیل رفتار شناسایی پذیرنده L جهت تشخیص یون HSO4ˉ انجام گردید.