1403/01/28
سعید امانی کمایی (بازنشسته)

سعید امانی کمایی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از نانو ذرات اکسیدهای مختلط مغناطیسی عامل دار شده برای حذف بعضی از رنگها و داروها از پساب ها به همراه بهینه سازی و بررسی شرایط جذب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، نانو ذرات اکسیدهای مختلط مغناطیسی، حذف، رنگ، دارو، بهین هسازی، روش رویه
سال 1399
پژوهشگران مصطفی کاظمی(دانشجو)، جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، سعید امانی کمایی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

چکیده در بخش اول تجربی این پژ.هش فرایند حذف رنگ کبالت فتالوسیانین از محلول های آبی توسط نانو ذرات کبالت فریت مورد بررسی قرارگرفت. مدل سازی فرایند حذف رنگ فوق با استفاده ازطرح باکس- بنکن انجام شد. غلظت اولیه رنگ، pH محلول ، جرم جاذب و زمان تماس به عنوان متغیرهای اولیه مورد بررسی قرار گرفتت. همچنین از مطالعات ایزوترم و سینتیکی برای بررسی ویژگی ها و برهمکنش های رنگ مورد نظر با جاذب استفاده شد. در بخش دوم نشان داده شد که نانو ذره روی کبالت فریت جاذبی کارا برای حذف همزمان رنگ های سانست یلو و بریلینت بلو می باشد. از روش اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری همزمان این رنگ ها استفاده و شرایط فرایند حذف با طرح باکس- بنکن بهینه گردید. همچنین از مطالعات تعادلی، سینتیکی، ترمودینامیکی و بررسی طیف FT-IR ، VSM، XRD و تیر SEصاوMبرای بررسی ویژگی ها و برهمکنش های رنگ های مورد نظر با جاذب بهره گرفته شد. در بخش سوم ، نانو ذرات مس کبالت فریت برای حذف همزمان رنگ های کوشینیل رد و ایندیگو کارمین به کار رفته است. از روش اسپکتروفتومتری مشتقی مرتبه اول برای اندازه گیری هم زمان این رنگ ها استفاده و شرایط فرایند حذف با طرح مرکب مرکزی بهینه گردید. همچنین از مطالعات هم دما، سینتیکی و بررسی طیف FT-IR و تصاویر SEMبرای بررسی ویژگی ها و برهمکنش های رنگ های مورد نظر با جاذب استفاده گردید. غلظت اولیه هر دو رنگ، pH محلول و جرم جاذب به عنوان متغیرهای اولیه مورد بررسی قرار گرفته اند. چهارمین بخش به بهینه سازی کمومتریکی و بررسی ویژگی حذف داروی انتاکاپون با نانو ذرات مغناطیسی کوپر زینک کبالت فریت اصلاح شده با ستیل تری متیل آمونیوم بروماید اختصاص یافته است. مدل سازی فرایند حذف داروی فوق با استفاده از طرح مرکب مرکزی انجام شد و غلظت اولیه داروی مورد نظر، pH محلول و جرم جاذب به عنوان متغیرهای فرایندی بررسی شدند. مشخصات جذب داروی فوق بر نانو فریت اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت.