1403/02/29
مریم مومنی

مریم مومنی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2548-1619
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55959639000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Detection of nucleobases on borophene nanosheet: A DFT investigation Shirin Sabokdast, Ashkan Horri, Yavar Taghipour Azar, Maryam Momeni, Mohammad Bagher Tavakoli (2020)
Adsorption of adenine molecule on 𝜒3 borophene nanosheets: A density functional theory study Shirin Sabokdast, Ashkan Horri, Yavar Taghipour Azar, Maryam Momeni, Mohammad Bagher Tavakoli (2020)
Neonatal Atlas Templates for the Study of Brain Development Using Magnetic Resonance Images Maryam Momeni, Hamid Abrishami Moghaddam, Reinhard Grebe, Catherine Gondry-Jouet, Fabrice Wallois (2019)
Chitosan/polyethylene glycol impregnated activated carbons: Synthesis, characterization and adsorption performance Ehsan Salehi, Fereshteh Soroosh, Maryam Momeni, Aboulfazl Barati, Ali Khakpour (2017)
تحلیل رشد مغز به وسیلۀ ساخت اطلس مغز نوزادان با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی مریم مومنی، حمید ابریشمی مقدم، راینهارد گرب، فابریس ولوآ (1393)
Temporal Resolvability Analysis of Macroscopic Morphological Development in Neonatal Cerebral Magnetic Resonance Images Maryam Momeni, Hamid Abrishami Moghaddam, Reinhard Grebe, Catherine Gondry-Jouet, Fabrice Wallois (2013)
رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیکپذیری زمانی مریم مومنی، حمید ابریشمی مقدم، راینهارد گرب، کامران کاظمی، فابریس ولوآ (1390)
مروری بر اطلس های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی حمید ابریشمی مقدم، مریم مومنی، کامران کاظمی، راینهارد گرب، فابریس ولوآ (1389)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر تحریک تخمک گذاری بر دانسیته عروقی اندومتر رحم موش در زمان لانه گزینی صدیقه مومنی، م بیگی، مریم مومنی، ع رفیعی علوی (1393)
رشد مورفولوژیک مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپیک: مطالعه دقت زمانی مریم مومنی، حمید ابریشمی مقدم، کامران کاظمی، راینهارد گرب، فابریس ولوآ (1391)
Skull Segmentation in 3D Neonatal MRI using Hybrid Hopfield Neural Network Mehdi Daliri, Hamid Abrishami Moghaddam, sona ghadim, Maryam Momeni, farshid Harirchi (2010)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بهینه سازی پارامترهای پیل سوختی با غشای تبادل پروتون (PEMFC) مجید سنایی پور، حمیدرضا سنایی پور، مریم مومنی، حدیث محمدی (1402)
تشخیص آلودگی مقره قدرت با استفاده از پردازش تصویر مریم مومنی، محمد مهدی نوروزی (1400)
تشخیص سرطان ریه با استفاده از نقشه برجستگی مریم مومنی، ندا اسمعیلی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع