1403/01/26
مریم مومنی

مریم مومنی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2548-1619
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55959639000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی احساس سیگنال گفتار فارسی با استفاده از تحلیل ویژگیهای طیفی-فرکانسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی خودکار احساس، گفتار زبان فارسی، ویژگیهای طیفی-فرکانسی
سال 1398
مجله فصلنامه صنايع الكترونيك
شناسه DOI
پژوهشگران مریم مومنی

چکیده

امروزه تشخیص احساس از گفتار در مواردی که ارتباط متقابل انسان و ماشین وجود دارد مورد توجه قرار گرفته است. با وجود تلاشهای زیاد در این زمینه همچنان فاصله زیادی بین احساسات طبیعی انسان و درک کامپیوتر نسبت به آن وجود دارد. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم توانایی رایانه در درک احساس کاربر است. هدف از این مقاله، طراحی یک سیستم تشخیص احساس از گفتار بر روی پایگاه داده گفتار احساسی فارسی که شامل 5 احساس خوشحالی، تنفر، ترس، ناراحتی و عصبانیت است. در این مقاله، پس از استخراج دادههای چهار بعدی مقیاس، نرخ )سرعت(، زمان و فرکانس گفتار به کمک سیستم مدل شنوایی گوش انسان، داده دو بعدی مقیاس و فرکانس حاصل شد که بیشینه مقدار این دادهها بهعنوان بردار ویژگی استفاده شد. در نهایت با استفاده از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان احساس این پایگاه داده طبقهبندی شدند. نتایج آزمایشها نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی عملکرد قابل قبولی در مقایسه با سیستمهای تشخیص خودکار احساسات از گفتار در زبان فارسی ارائه میدهد