1403/05/04
مریم مومنی

مریم مومنی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2548-1619
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55959639000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رشد مغز به وسیلۀ ساخت اطلس مغز نوزادان با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اطلس مغز نوزادان، تحلیل مورفولوژی رشد مغز، تصاویر تشدید مغناطیسی، نگاشت گروهی
سال 1393
مجله فصلنامه تازه هاي علوم شناختي
شناسه DOI
پژوهشگران مریم مومنی ، حمید ابریشمی مقدم ، راینهارد گرب ، فابریس ولوآ

چکیده

کمی کردن رشد مغز در هفتههای پس از تولد نقش بسزایی در فهم و آموزش آن در پزشکی، تشخیص، پیشگیری و درمان بموقع بیماریهای سیستم عصبی دارد. از سوی دیگر، رشد مغز و تغییرات شکل آن در روزهای پس از تولد بسیار سریع است، لذا ساخت اطلس مغزی وابسته به سن، که معرف ویژگیهای آناتومی واضح یک جمعیت آماری نوزادان باشد، ضروری است. روش: در این مقاله به کمک روش نگاشت گروهی دو اطلس مغز بدون ،T بهبود یافته و با استفاده از 16 تصویر تشدید مغناطیسی با وزن 1 تارشدگی در بازههای سنی 39 تا 40 و 41 تا 42 هفتگی از زمان شروع بارداری ساخته شد. یافته ها: با استفاده از اطلاعات متقابل شباهت بین تصاویر نگاشتیافته به اطلسهای مغزی ایجادشده، اطلسهای موجود برای نوزاد ان و اطلس های ایجادشده با روش نگاشت گروهی معمولی سنجیده شد. بزرگتر بودن اطلاعات متقابل بین اطلس های ایجادشده و تصاویر نگاشتیافته به آنها، میزان شباهت بیشتر تصاویر به اطلس های مذکور و حفظ اطلاعات آناتومی پس از نگاشت را تأیید کرد. نتیجه گیری : اطلاعات آناتومی اطلس مغزی ایجادشده برای نوزادان در این مقاله، غنیتر از سایر اطلس های موجود برای نوزادان است.