1403/01/25
مریم مومنی

مریم مومنی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2548-1619
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55959639000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رشد مورفولوژیک مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپیک: مطالعه دقت زمانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
رشد مغز، دگردیسی مکانی، دقت زمانی ، مدل هندسی نوزادان
سال 1391
پژوهشگران مریم مومنی ، حمید ابریشمی مقدم ، کامران کاظمی ، راینهارد گرب ، فابریس ولوآ

چکیده

مجله علمی- پژوهشی مورد تایید وزارت علوم تغییرات مورفولوژیک مغز نوزادان شاخص مهمی در رشد مغز انسان میباشد و تحلیل کمی روند رشد آن در مطالعات عصبی سودمند میباشد. نکته مهم در تحلیل کمی رشد مغز نوزادان دقت زمانی مورد نیاز میباشد. این مقاله رشد مورفولوژیک مغز نوزادان را بطور عمومی بررسی کرده است تا برای اولین بار تخمین دقت زمانی مورد نیاز در هفتههای پس از تولد بدست آید. بدین منظور در ابتدا دو بازه سنی 39-40 و 42-41 هفتگی از زمان شروع بارداری در نظر گرفته شد و دو مدل هندسی مبتنی بر تصاویر T1 ساخته شد. انحراف مکانی برخی نشانگرهای آناتومیک و متوسط میانگین و بیشینه طول دگردیسی مکانی در 11 تصویر ساخت مدل هندسی و 7 تصویر تست یکسان سازی شده به مدل هندسی مقایسه و بررسی شدند. نتایج آزمون t با بیشینه مقدار p برابر03/0 تفاوت معنیدار در مکان ویژگیهای آناتومیک و متوسط میانگین و بیشینه طول بردار دگردیسی مکانی را در این دو بازه سنی نشان داد. با توجه به نتایج مطروحه در محدوده سنی 39-42 هفتگی از ازمان شروع بارداری میتوان نتیجه گرفت که دقت زمانی دو هفتگی، کمینه دقت زمانی در هفته های پس از تولد برای ساخت مدل هندسی بمنظور بررسی رشد مغز در سطح ماکروسکوپیک میباشد.