1403/04/31
مه نوش مقدسی

مه نوش مقدسی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4933-6501
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 14019976700
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی آب
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Fusion-based approach for hydrometeorological drought modeling: A regional investigation for Iran fatemeh moghadasi, Mahnoush Moghaddasi, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Zaher Mundher Yaseen (2024)
Enhancing a machine learning model for predicting agricultural drought through feature selection techniques Pardis Nikdad, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mahnoush Moghaddasi, Biswajeet Pradhan (2024)
Estimation of non-stationary return levels of extreme temperature by CMIP6 models Tayybeh Mohammadi, Mahnoush Moghaddasi, dedighe anvari, Rizvan Aziz (2024)
ارزیابی زمانی و مکانی پایگاههای جهانی بارش fatemeh moghadasi, Mahnoush Moghaddasi, Mehdi Mohammadi Ghaleni (2024)
Projections of drought characteristics based on combined drought index under CMIP6 models Mahrokh Shafiei, Mahnoush Moghaddasi, Kimia Naderi (2023)
مدیریت بهینه آب آبیاری با تاکید بر بهره وری اقتصادی: مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زه کشی مارون لیلا امانت بهبهانی، مه نوش مقدسی، حسین ابراهیمی، حسین بابازاده (1401)
Comparison of extreme value theory approaches in temperature frequency analysis (case study: Arak plain in Iran) مه نوش مقدسی، صدیقه انوری، طیبه سادات محمدی (1401)
اثرات شیب و شدت باران بر تولید رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران عارف جباری زهرا، مهدی محمدی قلعه نی، مه نوش مقدسی، حسین دهبان (1401)
Potential impacts of climate change on groundwater levels in Golpayegan Plain, Iran Mahnoush Moghaddasi, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mahmood Akbari, sedeghe Salari (2022)
پیش بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان گلپایگان با استفاده از ترکیب ANFIS و PSO صدیقه سالاری، مه نوش مقدسی، مهدی محمدی قلعه نی، محمود اکبری (1400)
ارزیابی عملکرد سامانههای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی سعید بختیاری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مه نوش مقدسی، داود داودمقامی (1399)
چالش ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مه نوش مقدسی، سعید مرید، مجید دلاور، حمیده حسینی صفا (1398)
ارزیابی کارایی الگوریتم های سنجش از دور SEBS وSEBAL در برآورد تبخیر و بررسی اثر شوری در پیکره های آبی روح الله ضیایی، مه نوش مقدسی، شهلا پایمزد، محمد حسین باقری (1397)
مدل سازی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از مدلی ترکیبی مبتنی بر داده های سنجش ازدور محمد مهدی ولاشجردی، سعید حمزه، مه نوش مقدسی، علی شینی دشتگل (1397)
مقایسه نتایج تخمین تبخیر وتعرق واقعی حاصل از الگوریتم هایSEBS و SEBAL فاطمه فیروزی، عباس کاویانی، مه نوش مقدسی، بهاره بهمن آبادی (1397)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی و کشاورزی حوضه زرینه رود با استفاده از شاخص SRI و SSWI و مدل SWAT زهره پورکریمی، مه نوش مقدسی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مجید دلاور (1397)
Lake Urmia Basin Drought Risk Management: A Trade-Off Between Environment and Agriculture Mahnoush Moghaddasi, Saeed Morid, Majid Delavar, Hamideh Hosseini Safa (2017)
برآورد ریسک خشکسالی در سیستم های منابع آب (مطالعه موردی : زیر حوضه زرینه رود) مهدیه فرشادمهر، مهدی مفتاح هلقی، مه نوش مقدسی، خلیل قربانی، ابوطالب هزار جریبی (1395)
اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخانه ای احد فعالیان، حسین انصاری، محمد کافی، امین علیزاده، مه نوش مقدسی (1394)
COMPARISON OF SINGLE- SITE AND MULTI-SITE BASED CALIBRATIONS OF SWAT IN TALEGHAN WATERSHED, IRAN Hamzeh Noor, Mehdi Vafakhah, Masoud Taheriyoun, Mahnoush Moghaddasi (2014)
رویکرد مدیریت مصرف منابع آب در راستای احیای دریاچه ارومیه مه نوش مقدسی، سعید مرید، مجید دلاور، فرهاد عرب پور (1393)
Hydrology modelling in Taleghan mountainous watershed using SWAT Hamzeh Noor, Mehdi Vafakhah, Masoud Taheriyoun, Mahnoush Moghaddasi (2014)
Real-Time Model for Optimal Water Allocation in Irrigation Systems during Droughts Majid Delavar, Mahnoush Moghaddasi, Saeed Morid (2012)
مقاله ارائه‌شده
پایش خشکسالی اقلیمی لاهیجان با شاخصهای SPI و PNPI ،DI ، ZSI ،RAI مجتبی خوشرو، سید محمدرضا حسینی وردنجانی، مه نوش مقدسی، مرضیه قهرمان (1402)
خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه زرینه رود تحت اثرات تغییراقلیم و فعالیت های انسانی زهره پورکریمی، مه نوش مقدسی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مجید دلاور (1396)
مدیریت بهینه تقاضای منابع آب کشاورزی در حوضه آبریز اهرچای سمیرا زین الدینی، صدیقه انوری، مه نوش مقدسی (1395)
ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی سعید بختیاری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مه نوش مقدسی (1395)
ارزیابی خشکسالی کشاورزی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی به کمک شاخص SSWI و مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه زرینه رود) زهره پورکریمی، مه نوش مقدسی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مجید دلاور (1395)
ارزیابی خشکسالی کشاورزی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی به کمک شاخص SSWI و مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه زرینه رود) زهره پورکریمی، مه نوش مقدسی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مجید دلاور (1395)
پبررسی اثر تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی محدوده ی مطالعاتی اندیکا مریم نجفی بیرگانی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مه نوش مقدسی، محمد رضا فرزانه (1395)
برآورد تبخیر وتعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: دشت تبریز) حبیب بابا جعفری، مه نوش مقدسی، شهلا پایمزد، سید محمد رضا حسینی (1394)
ارزیابی اثر تبخیر بر شوری دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم سنجش از دوری SEBS مهدی کاظم، روح الله ضیایی، مه نوش مقدسی، شهلا پایمزد (1394)
ارزیابی اثر تبخیر بر شوری دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم سنجش از دوری SEBS مهدی کاظم، روح الله ضیایی، مه نوش مقدسی، شهلا پایمزد (1394)
ارزیابی الگوریتم سنجش از دوری SEBS در برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب (مطالعه موردی :دریاچه ارومیه) روح الله ضیایی، مه نوش مقدسی، محمد حسین باقری، شهلا پایمزد (1393)
کتاب
پیشرفت های نوین در منابع آب شهلا پایمزد، مه نوش مقدسی (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تغییرات ریسک خشکسالی کشورهای خاورمیانه تحت اثرات تغییر اقلیم در دورههای آتی مه نوش مقدسی، علیرضا مساح بوانی، امیرحسین یوسفی (1402)
ارزیابی وقایع مرکب (خشکسالی-سیل) تحت اثر تغییر اقلیم مه نوش مقدسی، علیرضا مساح بوانی، هادی پورحسین (1402)
مقایسه مشخصات خشکسالی کشاورزی در اقلیم‌های مختلف ایران مهدی محمدی قلعه نی، مه نوش مقدسی، پردیس نیک داد (1402)
توسعه شاخص ترکیبی خشکسالی بر اساس پایگاه داده‌های جهانی مه نوش مقدسی، مهدی محمدی قلعه نی، فاطمه مقدسی (1402)
ارزیابی عدم قطعیت خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از تابع مفصل مه نوش مقدسی، اشکان شکری، شهلا پایمزد، زهرا سادات حسینی (1401)
ارزیابی شاخص های خشکسالی ماهواره ای بر اساس پوشش گیاهی و مقایسه آن با شاخص ETDI ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، مه نوش مقدسی، نغمه نوابی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
آسیب شناسی موانع مرتبط با شکل گیری تشکلهای آب بران بر مبنای مرزبندیهای اجتماعی در آبخوان دشت اراک مه نوش مقدسی، محسن بدره، محمد عبدالحسینی، شهلا پایمزد، محمد رضا فرزانه (1399)
بررسی تاثیر تاسیسات مهار آبهای سطحی ایجاد شده بر حق آبه تالاب کویری میقان اراک آزاده کاظمی، محمدرضا گیلی، امیر هدایتی آقمشهدی، مه نوش مقدسی (1398)