1403/03/30
فائزه السادات ابطحی

فائزه السادات ابطحی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5170-082X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57144146200
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه گیاهان دارویی و معطر
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
ارزیابی تحمل به شوری برخی جمعیت‌های گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L.) بومی ایران عطیه دریابیگی، فائزه السادات ابطحی، حسین صالحی ارجمند (1402)
تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه و هیدروپرایمینگ بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) مهرناز حاتمی، پریسا خانی زاده، فائزه السادات ابطحی، پیمان عباس زاده دهجی (1400)
Detection and phylogenetic analysis of new Iranian isolates of Cucumber mosaic virus on Achillea species Faezehossadat Abtahi, Mehrnaz Hatami, Hossein Salehi arjmand, Majid Mahdiyeh, Razieh Yazdani (2021)
Incidence and Distribution of Tobbaco Streak Virus (TSV) Isolated from Parsley Faezehossadat Abtahi, Seyede Atefeh Hosseini (2020)
Occurrence, Distribution, and Molecular Characterization of Apple Stem Pitting Virus in Iran Faezehossadat Abtahi, Masoud Shams Bakhsh, Naser Safaie, concepcion rubies autonell, claudio ratti (2017)
اولین گزارش از وقوع ویروس ساقه گودکی سیب از درختان سیب ایران فائزه السادات ابطحی، مسعود شمس بخش، ناصر صفایی (1393)
مقاله ارائه‌شده
گزارش ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) از گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) فائزه السادات ابطحی، سیده عاطفه حسینی، سیده لاوین نورانی (1401)
Salt stress mediated changes in growth of ajwain (Trachyspermum copticum) Atieh Daryabeigi, Faezehossadat Abtahi, Hossein Salehi arjmand (2021)
Detection of Cucumber mosaic Virus (CMV) from Parsley by One-step RT-LAMP Faezehossadat Abtahi, Mehrnaz Hatami, Morteza Akramian torogh tey, Seyede Atefeh Hosseini (2020)
Endophytic fungi: a novel source of bioactive secondary metabolites Faezehossadat Abtahi, Seyedeh Masoumeh Zamani (2018)
Effects of Lanthanum and Salt Stress on Germination and Seedling Growth of Dragonhead (Dracocephalum Moldavica L.) Faezehossadat Abtahi, Samaneh Hossein Abadi, Hossein Salehi arjmand (2018)
Effect of different seed bed on morphological traits and establishment of thymus daenensis subsp. daenensis seedlings mohamd reza samadi, Hossein Salehi arjmand, Mehrnaz Hatami, Faezehossadat Abtahi (2017)
مکانیسم های قارچ های اندوفیت در کنترل زیستی بیماری های گیاهی فائزه السادات ابطحی، سیده لاوین نورانی (1395)
بومادران، شوید و شنبلیله گیاهانی مقاوم در اقلیم نیمه خشک فائزه السادات ابطحی، سمانه حسین آبادی، مرتضی اکرمیان طرق طی (1395)
تنش خشکی هدفمند، کنشی در راستای افزایش درصد اسانس گیاهان دارویی فائزه السادات ابطحی، سمانه حسین آبادی، مرتضی اکرمیان طرق طی (1395)
اولین گزارش از ویروس موزائیک خیار (CMV) از گزنه در ایران فائزه السادات ابطحی، شکوفه عابدی، سعید صداقت (1395)
اولین گزارش از ویروس نوار زرد موسیر (SYSV) از سیر در ایران فائزه السادات ابطحی، فرزانه چوپانی (1395)
کتاب
Nanoparticle-based solutions for diagnosis and management of fungal plant pathogens Faezehossadat Abtahi, seyedehlavin nourani, Mansour Ghorbanpour (2022)
Medicinal Plant Diseases Caused by Nematodes Faezehossadat Abtahi, Mansoureh Bakooie (2017)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ریز ازدیادی گل مغربی (Oenothera biennis) و بررسی تحمل به شوری در شرایط درون شیشه‌ای مرتضی اکرمیان طرق طی، فائزه السادات ابطحی، زهرا خالگر (1401)
بررسی تنوع ریخت شناسی بومادران در استان مرکزی فائزه السادات ابطحی، مهرناز حاتمی، اکرم اکبر پور (1400)
بررسی تنوع مورفولوژیکی و بازده اسانس آویشن کوهی (Thymus Kotschyanus Boiss. & Hohen) در برخی جمعیت های استان مرکزی فائزه السادات ابطحی، منصور قربان پور، جواد هادیان، مریم نقی بیگی (1399)
ارزیابی مقاومت به تنش شوری برخی اکسشن های گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L.) حسین صالحی ارجمند، فائزه السادات ابطحی، عطیه دریابیگی (1399)
بررسی مولکولی ویروس های جنس پوتی ویروس در مزارع ریحان استان سیستان و بلوچستان سیده عاطفه حسینی، ملک نواز شجاع، فائزه السادات ابطحی، محبوبه علیخانی (1398)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/07/25 9:12:19 ق.ظ حسین صالحی ارجمند، مهرناز حاتمی، فائزه السادات ابطحی، محمدرضا صمدی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته