1403/03/29
امیراحسان زاهدی مقدم

امیراحسان زاهدی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/9023-9491-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن: 08632629322

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
جایگاه قوه قضائیه نزد افکار عمومی امیراحسان زاهدی مقدم (1397)
عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم در فضای مجازی امیراحسان زاهدی مقدم (1397)
میزان حاکمیت ارزش های دستگاه قضایی امیراحسان زاهدی مقدم (1397)
نگرش قضات نسبت به عملکرد قوه قضائیه امیراحسان زاهدی مقدم (1397)
تکریم ارباب رجوع از نظر قضات امیراحسان زاهدی مقدم (1396)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
پژوهشگر برتر استان امیراحسان زاهدی مقدم (1398)