1403/04/27
امیراحسان زاهدی مقدم

امیراحسان زاهدی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9491-9023
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن: 08632629322

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاشت نقشه یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نوآوری، تجاری سازی، دانش بنیان، تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک
سال 1396
مجله مدیریت توسعه فناوری
شناسه DOI
پژوهشگران امیراحسان زاهدی مقدم

چکیده

نوآوری یعنی تأثیرگذاری اقتصادی یا اجتماعی شیء بر بازار. اختراع های بسیاری صورت می گیرد و ایده های بی شماری آفریده می شود؛ اما از این میان، تنها شمار اندکی بر بازار تأثیر می گذارند و ایده و اختراعی نو شناخته می شوند. بقیه آن ها در گام های مختلف سیر تکاملی خود، از مرحله ایده تا مرحله بازار، از بین می روند. تأسیس شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری به منظور تجاری ساختن ایده ها از نخستین کارهای جدی است که در کشور به منظور عملی شدن تبدیل نوآوری ها به تکنولوژی صورت گرفته است. وجود سیستمی اثربخش برای نوآوری و تجاری سازی با توجه به انواع منابع خاص مورد نیاز شرکت در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، به عنوان یک انتخاب راهبردی تلقی می گردد. هدف این پژوهش تدوین نقشه ای یکپارچه برای توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران است. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک انجام شده است. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در حیطه فعالیت شرکت های دانش بنیان می باشد که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 13 نفر از متولیان شرکت های دانش بنیان استان تهران به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. نقشه نهایی با استفاده از نرم افزار Decision Explorer ترسیم و تجزیه و تحلیل شد. بر این اساس، منابع انسانی-فناوری-فرهنگ-عوامل سیاسی-منابع مالی و سرمایه ای-منابع فیزیکی و ساختاری-تولید و عملیات، موضوعات کلیدی در توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان است که برای هر کدام راهبردهایی تدوین و ارائه گردید.