1403/04/27
امیراحسان زاهدی مقدم

امیراحسان زاهدی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9491-9023
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن: 08632629322

مشخصات پژوهش

عنوان
نگرش کارکنان نسبت به عملکرد فرهنگی قوه قضائیه
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نگرش کارکنان نسبت به عملکرد فرهنگی قوه قضائیه
سال 1396
پژوهشگران امیراحسان زاهدی مقدم

چکیده

نگرش کارکنان نسبت به عملکرد فرهنگی قوه قضائیه