1403/04/27
امیراحسان زاهدی مقدم

امیراحسان زاهدی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9491-9023
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن: 08632629322

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه قوه قضائیه نزد افکار عمومی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
جایگاه قوه قضائیه نزد افکار عمومی
سال 1397
پژوهشگران امیراحسان زاهدی مقدم

چکیده

جایگاه قوه قضائیه نزد افکار عمومی