1403/04/27
امیراحسان زاهدی مقدم

امیراحسان زاهدی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9491-9023
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن: 08632629322

مشخصات پژوهش

عنوان
تکریم ارباب رجوع از نظر مراجعین به قوه قضائیه
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
تکریم ارباب رجوع از نظر مراجعین به قوه قضائیه
سال 1395
پژوهشگران امیراحسان زاهدی مقدم

چکیده

تکریم ارباب رجوع از نظر مراجعین به قوه قضائیه