1403/04/27
امیراحسان زاهدی مقدم

امیراحسان زاهدی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9491-9023
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن: 08632629322

مشخصات پژوهش

عنوان
میزان حاکمیت ارزش های دستگاه قضایی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
میزان حاکمیت ارزش های دستگاه قضایی
سال 1397
پژوهشگران امیراحسان زاهدی مقدم

چکیده

میزان حاکمیت ارزش های دستگاه قضایی