1403/04/27
امیراحسان زاهدی مقدم

امیراحسان زاهدی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9491-9023
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن: 08632629322

مشخصات پژوهش

عنوان
رضایت مراجعان نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
رضایت مراجعان نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف
سال 1396
پژوهشگران امیراحسان زاهدی مقدم

چکیده

رضایت مراجعان نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف