گروه مهندسی مکانیک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مکانیک

محمد  باقری نوری
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسن  پارسا
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد  خلیلی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
کوروش  خورشیدی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد جواد  خوش گفتار
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مجتبی  ذوالفقاری
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حامد  صفی خانی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
رفعت  محمدی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  محاسباتی
سید علیرضا  مصطفوی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی