گروه گیاهان دارویی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه گیاهان دارویی

فائزه السادات  ابطحی
گروه:  گروه گیاهان دارویی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مرتضی  اکرمیان طرق طی
گروه:  گروه گیاهان دارویی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مهرناز  حاتمی
گروه:  گروه گیاهان دارویی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
ناصر  حسینی
گروه:  گروه گیاهان دارویی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
رضا  شاه حسینی
گروه:  گروه گیاهان دارویی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسین  صالحی ارجمند
گروه:  گروه گیاهان دارویی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
منصور  قربان پور
گروه:  گروه گیاهان دارویی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی و محیط زیست
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی