1403/04/05

مرتضی اکرمیان طرق طی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2786-7766
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24279547700
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه گیاهان دارویی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Nitric Oxide‑Induced Physiochemical Alterations and Gene Expression in Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Under Water Deficit Stress FATEMEH safari, Morteza Akramian torogh tey, Hossein Salehi arjmand, Mansour Ghorbanpour (2023)
A highly efficient plant regeneration of Begonia rex Putz. by direct organogenesis of leaf explants Samaneh Hossein Abadi, Alireza Khaleghi, Morteza Akramian torogh tey, Ali Khadivi (2022)
تأثیر پرولین و 24-اپی براسینولید بر شاخص های رشد و صفات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) (Satureja hortensis L.) زهرا محمدی حنیفه لویی، احمدرضا عباسی فر، علی خدیوی، مرتضی اکرمیان طرق طی (1398)
Chemical variation and antioxidant capacity of sumac (Rhus coriaria L.) Hossein Fereidoonfar, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey, leyla safdari (2019)
Physiological and molecular mechanisms underlying salicylic acid-mitigated mercury toxicity in lemon balm (Melissa officinalis L.) FATEMEH safari, Morteza Akramian torogh tey, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi (2019)
Chemical characterization and antioxidant activities of Morus alba var. nigra fruits maryam farahani, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey (2019)
Phenotypic diversity among Morus alba var. nigra genotypes as revealed by multivariate analysis maryam farahani, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey (2019)
Morphological characterization of Prunus microcarpa Boiss. germplasm: Implications for conservation and breeding rahim mohhamady, Ali Khadivi, Alireza Khaleghi, Morteza Akramian torogh tey (2019)
Phenotypic, pomological and chemical variations of the seedless barberry (Berberis vulgaris L. var. asperma) somayeh goodarzi, Ali Khadivi, Ahmad Reza Abbasifar, Morteza Akramian torogh tey (2018)
Morphological variability of sumac (Rhus coriaria L.) germplasm using multivariate analysis Hossein Fereidoonfar, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey (2018)
Phenotypic and chemical variation of black mulberry (Morus nigra) genotypes Akram-Sadat Hosseini, Morteza Akramian torogh tey, Ali Khadivi, Hossein Salehi arjmand (2018)
Comparative analysis of essential oil compositions in seven populations of Bakhtiarian savory in natural and field conditions Hossein Salehi arjmand, javad Hadiyan, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey (2014)
مقاله ارائه‌شده
Detection of Cucumber mosaic Virus (CMV) from Parsley by One-step RT-LAMP Faezehossadat Abtahi, Mehrnaz Hatami, Morteza Akramian torogh tey, Seyede Atefeh Hosseini (2020)
تنوع بیوشیمیایی برخی از جمعیت های گونه وحشی Prunus microcarpa Boiss. رحیم محمدی، علی خدیوی، علیرضا خالقی، مرتضی اکرمیان طرق طی (1398)
بومادران، شوید و شنبلیله گیاهانی مقاوم در اقلیم نیمه خشک فائزه السادات ابطحی، سمانه حسین آبادی، مرتضی اکرمیان طرق طی (1395)
تنش خشکی هدفمند، کنشی در راستای افزایش درصد اسانس گیاهان دارویی فائزه السادات ابطحی، سمانه حسین آبادی، مرتضی اکرمیان طرق طی (1395)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ارزیابی تنوع ریخت شناسی و بیوشیمیایی برخی جمعیت های سفید مشکک (Ajuga chamaecistus) در استان مرکزی مهدی بیکدلو، مرتضی اکرمیان طرق طی، علی خدیوی، فاطمه محمودی (1402)
ریز ازدیادی گل مغربی (Oenothera biennis) و بررسی تحمل به شوری در شرایط درون شیشه‌ای مرتضی اکرمیان طرق طی، فائزه السادات ابطحی، زهرا خالگر (1401)
بررسی اثرات نانوذره آهن بر صفات مورفولوژیکی و متابولیکی گیاه شقایق کالیفرنیایی (Eschscholzia californica) منصور قربان پور، مرتضی اکرمیان طرق طی، جواد هادیان، فاطمه عسکری (1399)
شناسایی ژنوتیپ های برتر عناب (Ziziphus jujuba Mill.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی علی خدیوی، حسین صالحی ارجمند، مرتضی اکرمیان طرق طی، مرضیه عرب (1399)
تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از جمعیت های گونه وحشی Prunus microcarpa علی خدیوی، مرتضی اکرمیان طرق طی، علیرضا خالقی، رحیم محمدی (1398)
اثر ریزنمونه و ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ای گیاه بگونیا رکس (Begonia rex) علیرضا خالقی، مرتضی اکرمیان طرق طی، علی خدیوی، سمانه حسین آبادی (1398)
شناسایی ژنوتیپ های برتر توت سیاه (Morus alba var. nigra L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی علی خدیوی، حسین صالحی ارجمند، مرتضی اکرمیان طرق طی، مریم فراهانی (1397)
اثر مواد تنظیم کننده رشد و نوع ریزنمونه بر ریزازدیادی گیاه گل ساعتی ((Passiflora edulis Sims. مرتضی اکرمیان طرق طی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1397)
تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی جمعیت های سماق (Rhus coriaria L.) در استان مرکزی علی خدیوی، حسین صالحی ارجمند، مرتضی اکرمیان طرق طی، حسین فریدون فر (1397)
تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ های شاه توت (Morus nigra L.) علی خدیوی، مرتضی اکرمیان طرق طی، حسین صالحی ارجمند، اکرم سادات حسینی (1397)
بررسی واکنش های گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) به محلول پاشی پرولین و 24-اپی براسینولید در شرایط تنش خشکی علی خدیوی، احمدرضا عباسی فر، مرتضی اکرمیان طرق طی، زهرا محمدی حنیفه لویی (1396)
شناسایی ژنوتیپ های برتر زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی علی خدیوی، مرتضی اکرمیان طرق طی، احمدرضا عباسی فر، سمیه گودرزی (1396)