1402/12/02

رضا شاه حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3007-4794
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37102658400
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه گیاهان دارویی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
کتاب