1403/04/05

رضا شاه حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3007-4794
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37102658400
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه گیاهان دارویی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Micropropagation of Iranian native oregano (Origanum vulgare L.) using growth regulators Mohammad Reza Ahmadi, Reza Shahhoseini, Leila Hakimi (2022)
The Effect of Different Drying Methods on the Content and Chemical Composition of Essential Oil of Lemon verbena (Lippia citriodora) Reza Shahhoseini, Ahmad Estaji, naser hosseni, Mansour Ghorbanpour, Reza Omidbaigi (2012)
کتاب