1403/03/29
ناصر حسینی

ناصر حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8370-6097
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55912974900
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه گیاهان دارویی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Journal of Wildlife and Biodiversity naser hosseni, Ahmadreza Mehrabian, Hossein Mostafavi (2020)
بررسی تنوع مورفولوژیکی و آلکالوئیدهای تروپانی در برخی از جمعیت‎های بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) منصور قربان پور، حسین صالحی ارجمند، مهرناز حاتمی، ناصر حسینی (1397)
Protective Effects of Tribulus Terrestris L Extract Against Acute Kidney Injury Induced By Reperfusion Injury in Rats Houshang Najafi, Mohammad Reza Firouzifar, Omid Shafaat, Saeid Changizi Ashtiani, naser hosseni (2014)
CHEMICAL ANALYSIS OF ESSENTIOAL OIL FROM DIFFEENT POPULATION OF FERULAGO ANGULATA SUBSP.CARDUCHORUM IN IRAN naser hosseni, Hossein Salehi arjmand, Mansour Ghorbanpour, V AZHDEHARK (2013)
The Study of the Effects of Post Treatment with Rosmarinus Officinalis Aqueous Extract the First 48 Hours after Renal Ischemia/Reperfusion in Rats Saeid Changizi Ashtiani, Marzieh Zohrabi, Akbar Hasanpour, Saeid Hajihashemi, naser hosseni (2013)
PRESENTATION OF BROOKLIME (VERONICA BECCABUNGA L. SSP. ABSCONDITA M.A. FISCHER) AS A NEW HYPERACCUMULATOR OF LEAD AND CADMIUM naser hosseni, B Asghari, Amirhossein Khaltabadi Farahani, M Khaltabadi Farahani, Mansour Ghorbanpour (2013)
The Effect of Different Drying Methods on the Content and Chemical Composition of Essential Oil of Lemon verbena (Lippia citriodora) Reza Shahhoseini, Ahmad Estaji, naser hosseni, Mansour Ghorbanpour, Reza Omidbaigi (2012)
Anti-Oxidative Stress Activity of Stachys lavandulifolia Aqueous Extract in Human Kobra Rahzani, Ali Akbar Malekirad, Akbar Zeraatpishe, naser hosseni, Seyed Mohammad Reza Seify, Mohammad Abdollahi (2012)
Oral Administration of the Aqueous Extract of Rosmarinus Officinalis in Rats Before Renal Reperfusion Injury Saeid Changizi Ashtiani, Marzieh Zohrabi, Akbar Hasanpour, naser hosseni, Saeid Hajihashemi (2012)
TOTAL PHENOL, ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE ESSENTIAL OIL AND EXTRACTS OF FERULAGO ANGULATA SSP. ANGULATA naser hosseni, Mehrdad Akbary, R GHAFARZADEGAN, S CHANGIZI ASHTIYANI, Rezvan Shahmohamadi (2012)
The study of 24 h post treatment effects of the aqueous extract ofRosmarinus officinalis after renal ischemia/reperfusion in rat Marzieh Zohrabi, Saeid Changizi Ashtiani, Saeid Hajihashemi, Akbar Hasanpour, naser hosseni (2012)
مطالعه نمو گامتوفیت نر در گیاه گل گندم(centaurea depressa) ناصر حسینی، منا ناظمی، عبدالکریم چهرگانی، حسین لاری یزدی (1390)
Benefit of Lemon Verbena in Healthy Subjects; Targeting Diseases Associated with Oxidative Stress Ali Akbar Malekirad, naser hosseni, Mansour Bayrami, Touraj Hashemi, Kobra Rahzani, Mohammad Abdollahi (2011)
بررسی ویژگی های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng عبدالکریم چهرگانی راد، ناصر حسینی، منا ناظمی، حسین لاری یزدی (1389)
عسل در قرآن و علم پزشکی سعید چنگیزی آشتیانی، محسن شمسی، ناصر حسینی (1389)
مقاله ارائه‌شده
Distribution Pattern and Conservation Status of the Four Thymus spp. from Iran naser hosseni, Ahmadreza Mehrabian, Mansour Ghorbanpour, Farzaneh khajoei Nasab (2022)
Climate change modeling of wheat wild relative (GP1) in Iran: Conservation aspect naser hosseni, Ahmadreza Mehrabian, Hossein Mostafavi, Sadaf sayadi (2021)
گیاهان دارویی هالوفیت دشت میقان استان مرکزی حسین صالحی ارجمند، ناصر حسینی، سعید شرفی (1393)
تجاری سازی آفت کش های طبیعی ضرورت و پتانسیل ها حسین صالحی ارجمند، ناصر حسینی، منصور قربان پور (1392)
حلقه های گمشده در تولید گیاهات دارویی حسین صالحی ارجمند، منصور قربان پور، ناصر حسینی (1392)
استفاده از گیاهان دارویی در صنایع غذایی یکی از راهکار های ایجاد اشتغال ناصر حسینی، حسین صالحی ارجمند، منصور قربان پور (1392)
تغییرات فیزیومرفولوژیک و مقدرا تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج(HYOSCYAMUS NIGER) منصور قربان پور، ناصر حسینی، م امیدی، آبتین راهنورد، مهرناز حاتمی (1391)
مقایسه آنتی اکسیدان تام آب پرتقال تازه و کنسانتره پرتقال حسین صالحی ارجمند، ناصر حسینی، علی اکبر ملکی راد (1391)
مقایسه آنتی اکسیدان تام انواع آبغوره ها ناصر حسینی، علی اکبر ملکی راد، حسین صالحی ارجمند، رضوان شاه محمدی، علی رضا نساج پور (1391)
مقایسه آنتی اکسیدان تام موجود در انواع آب لیمو علی اکبر ملکی راد، کبری راهزنی، ناصر حسینی، حسین صالحی ارجمند، علی رضا نساج پور (1391)
بررسی اثراسانس گیاه دارویی خرفه روی یکی از باکتری های عفونت زا در رحم گاو مهدی خدایی مطلق، محمد یحیائی، محمد رضایی، ناصر حسینی (1391)
chemical analysis of essential oils from stems,flowers and fruits of ferulago angulata boiss.from iran naser hosseni, Hossein Salehi arjmand, m akraian, a mlekird (2011)
کتاب
گیاهان دارویی و معطر ناصر حسینی، محمد عبداللهی، علی اکبر ملکی راد (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته