1403/03/25
حسین صالحی ارجمند

حسین صالحی ارجمند

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4312-1537
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55987570600
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه گیاهان دارویی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
ارزیابی تحمل به شوری برخی جمعیت‌های گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L.) بومی ایران عطیه دریابیگی، فائزه السادات ابطحی، حسین صالحی ارجمند (1402)
Nitric Oxide‑Induced Physiochemical Alterations and Gene Expression in Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Under Water Deficit Stress FATEMEH safari, Morteza Akramian torogh tey, Hossein Salehi arjmand, Mansour Ghorbanpour (2023)
Detection and phylogenetic analysis of new Iranian isolates of Cucumber mosaic virus on Achillea species Faezehossadat Abtahi, Mehrnaz Hatami, Hossein Salehi arjmand, Majid Mahdiyeh, Razieh Yazdani (2021)
Chemical variation and antioxidant capacity of sumac (Rhus coriaria L.) Hossein Fereidoonfar, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey, leyla safdari (2019)
Physiological and molecular mechanisms underlying salicylic acid-mitigated mercury toxicity in lemon balm (Melissa officinalis L.) FATEMEH safari, Morteza Akramian torogh tey, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi (2019)
Chemical characterization and antioxidant activities of Morus alba var. nigra fruits maryam farahani, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey (2019)
Phenotypic diversity among Morus alba var. nigra genotypes as revealed by multivariate analysis maryam farahani, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey (2019)
بررسی تنوع مورفولوژیکی و آلکالوئیدهای تروپانی در برخی از جمعیت‎های بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) منصور قربان پور، حسین صالحی ارجمند، مهرناز حاتمی، ناصر حسینی (1397)
Morphological variability of sumac (Rhus coriaria L.) germplasm using multivariate analysis Hossein Fereidoonfar, Hossein Salehi arjmand, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey (2018)
Phenotypic and chemical variation of black mulberry (Morus nigra) genotypes Akram-Sadat Hosseini, Morteza Akramian torogh tey, Ali Khadivi, Hossein Salehi arjmand (2018)
Comparison of Chemical Compounds and Antioxidant and Antibacterial Properties of Various Satureja Species Growing Wild in Iran Mansour Ghorbanpour, javad Hadiyan, Mehrnaz Hatami, Hossein Salehi arjmand, atosa Ali Mohammadi (2016)
Molecular and morphological variability of Satureja bachtiarica in Iran Ali Khadivi, Hossein Salehi arjmand, javad Hadiyan (2016)
Effect of zinc coated during storage on the seed quality of barley Hossein Salehi arjmand, Gholam Hussein Babaei Abarghooei, Mansour Ghorbanpour, Saeed Sharafi (2014)
Essential Oils Composition, Antioxidant Activities and Phenolics Content of Wild and Cultivated Satureja bachtiarica Bunge Plants of Yazd Origin Hossein Salehi arjmand, D Mazaheri, javad Hadiyan, N Majnoon Hosseini, Mansour Ghorbanpour (2014)
Optimization of wheat grain yield by artificial neural network Hossein Salehi arjmand, Mansour Ghorbanpour, Saeed Sharafi, Gholam Hussein Babaei Abarghooei (2014)
Essential oils main constituents and antibacterial activity of seeds from Iranian local landraces of dill (Anethum graveolens L.) Hossein Salehi arjmand, Samad Ebrahimi nejad, javad Hadiyan, Mansour Ghorbanpour (2014)
Comparative analysis of essential oil compositions in seven populations of Bakhtiarian savory in natural and field conditions Hossein Salehi arjmand, javad Hadiyan, Ali Khadivi, Morteza Akramian torogh tey (2014)
Morphological and phytochemical variation of Satureja bachtiarica populations from Iran Ali Khadivi, Hossein Salehi arjmand, javad Hadiyan (2014)
CHEMICAL ANALYSIS OF ESSENTIOAL OIL FROM DIFFEENT POPULATION OF FERULAGO ANGULATA SUBSP.CARDUCHORUM IN IRAN naser hosseni, Hossein Salehi arjmand, Mansour Ghorbanpour, V AZHDEHARK (2013)
مقاله ارائه‌شده
Salt stress mediated changes in growth of ajwain (Trachyspermum copticum) Atieh Daryabeigi, Faezehossadat Abtahi, Hossein Salehi arjmand (2021)
تنوع بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ های ذغال اخته (Cornus mas L.) در استان قزوین یونس مرادی، علی خدیوی، حسین صالحی ارجمند (1398)
Effects of Lanthanum and Salt Stress on Germination and Seedling Growth of Dragonhead (Dracocephalum Moldavica L.) Faezehossadat Abtahi, Samaneh Hossein Abadi, Hossein Salehi arjmand (2018)
Metabolic and physiological response of feverfew to Nanocarbon foliar spray seyedeh zahra ahmadi, Mansour Ghorbanpour, javad Hadiyan, Hossein Salehi arjmand (2017)
بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه اسطوخودوس بر باکتری های شایع بیماری زا ( Lavandula stoechas L. ) سیده زینب ساداتی، منصور قربان پور، حسین صالحی ارجمند، یوسف نیک نژاد (1396)
بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه نعناع فلفلی ( Mentha piperita L. ( بر باکتری های شایع بیماری زا سیده زینب ساداتی، منصور قربان پور، حسین صالحی ارجمند، یوسف نیک نژاد (1396)
بهره وری انرژی تولید مرزنگوش (Origanum vulgare) در استان مرکزی عبداله ایمان مهر، حسین صالحی ارجمند (1396)
Effect of different seed bed on morphological traits and establishment of thymus daenensis subsp. daenensis seedlings mohamd reza samadi, Hossein Salehi arjmand, Mehrnaz Hatami, Faezehossadat Abtahi (2017)
گیاهان دارویی هالوفیت دشت میقان استان مرکزی حسین صالحی ارجمند، ناصر حسینی، سعید شرفی (1393)
تجاری سازی آفت کش های طبیعی ضرورت و پتانسیل ها حسین صالحی ارجمند، ناصر حسینی، منصور قربان پور (1392)
حلقه های گمشده در تولید گیاهات دارویی حسین صالحی ارجمند، منصور قربان پور، ناصر حسینی (1392)
استفاده از گیاهان دارویی در صنایع غذایی یکی از راهکار های ایجاد اشتغال ناصر حسینی، حسین صالحی ارجمند، منصور قربان پور (1392)
مقایسه آنتی اکسیدان تام آب پرتقال تازه و کنسانتره پرتقال حسین صالحی ارجمند، ناصر حسینی، علی اکبر ملکی راد (1391)
مقایسه آنتی اکسیدان تام انواع آبغوره ها ناصر حسینی، علی اکبر ملکی راد، حسین صالحی ارجمند، رضوان شاه محمدی، علی رضا نساج پور (1391)
مقایسه آنتی اکسیدان تام موجود در انواع آب لیمو علی اکبر ملکی راد، کبری راهزنی، ناصر حسینی، حسین صالحی ارجمند، علی رضا نساج پور (1391)
chemical analysis of essential oils from stems,flowers and fruits of ferulago angulata boiss.from iran naser hosseni, Hossein Salehi arjmand, m akraian, a mlekird (2011)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ارزیابی مقاومت به تنش شوری برخی اکسشن های گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L.) حسین صالحی ارجمند، فائزه السادات ابطحی، عطیه دریابیگی (1399)
شناسایی ژنوتیپ های برتر عناب (Ziziphus jujuba Mill.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی علی خدیوی، حسین صالحی ارجمند، مرتضی اکرمیان طرق طی، مرضیه عرب (1399)
شناسایی ژنوتیپ های برتر توت سیاه (Morus alba var. nigra L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی علی خدیوی، حسین صالحی ارجمند، مرتضی اکرمیان طرق طی، مریم فراهانی (1397)
تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی جمعیت های سماق (Rhus coriaria L.) در استان مرکزی علی خدیوی، حسین صالحی ارجمند، مرتضی اکرمیان طرق طی، حسین فریدون فر (1397)
تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ های شاه توت (Morus nigra L.) علی خدیوی، مرتضی اکرمیان طرق طی، حسین صالحی ارجمند، اکرم سادات حسینی (1397)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/07/25 9:12:19 ق.ظ حسین صالحی ارجمند، مهرناز حاتمی، فائزه السادات ابطحی، محمدرضا صمدی (1396)
بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های مختلف برخی از گیاهان خانواده نعناع بر باکتری های بیماری زا حسین صالحی ارجمند، منصور قربان پور، یوسف نیک نژاد، سیده زینب ساداتی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
حفظ و ساماندهی باغات سنجان و کرهرود آزاده کاظمی، محمدرضا گیلی، حسین صالحی ارجمند (1400)
بهینه سازی الگوی کشت سعید شرفی، محمدجواد نحوی نیا، محمود اکبری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، حسین صالحی ارجمند (1399)
شناسایی ویروس های بومادران (Achillea sp.) در استان مرکزی و تعیین خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک خیار (CMV) فائزه السادات ابطحی، مجید مهدیه، حسین صالحی ارجمند، مهرناز حاتمی (1398)
بررسی تنوع مرفولوژیکی و آلکالوئیدهای تروپانی در جمعیتهای مختلف گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) منصور قربان پور، ناصر حسینی، مهرناز حاتمی، حسین صالحی ارجمند (1395)
تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی دانه گلرنگ عبداله ایمان مهر، حسین صالحی ارجمند (1389)