1403/05/03
رضا داورنژاد

رضا داورنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0162-5577
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21739436900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Allantoin solubility in high pressure CO2: Statistical correlation and thermodynamic modeling Reza Davarnejad, Paul Charpentier, Sohrab Rohani, Vahid Jamshidi (2024)
Estrogen adsorption from an aqueous solution on the chitosan nanoparticles Reza Davarnejad, Kasra Sarvmeili, Zahra Safari, John F Kennedy (2023)
Synthesis and Characterization of Folic Acid-Functionalized DPLAco- PEG Nanomicelles for the Targeted Delivery of Letrozole neda Rostami, Mohammad Mahmoudi Gomari, Majid Abdouss, Alaa Moeinzadeh, Edris Choupani, Sidi A. Bencherif, Reza Heidari, Reza Davarnejad (2023)
pH, Photo, and Aeration Period Effects on Arthrospira maxima Growth: Taguchi Technique Neda Mirhosseini, Reza Davarnejad, Ahmad Hallaji Sani, Omid Tavakoli, Edgar Cano‐Europa (2023)
CuOx-MnOy@biochar nanocatalyst synthesis for heterogeneous visible-light-driven Fenton-like: A resistant antibiotic degradation Sepideh Mansoori, Elnaz Jafari Ozumchelouei, Reza Davarnejad, Amir Ahmadi Zahrani (2022)
C-Phycocyanin prevents acute myocardial infarction-induced oxidative stress, inflammation and cardiac damage Vanessa Blas-Valdivia, Daniela Nikita Moran-Dorantes, Placido Rojas-Franco, Margarita Franco-Colin, Neda Mirhosseini, Edgar Cano‐Europa, Omid Tavakoli, Ahmad Hallaji Sani, Reza Davarnejad (2022)
Sugarcane Molasses as a Cost-effective Carbon Source on Arthrospira maxima Growth by Taguchi Technique Neda Mirhosseini, Reza Davarnejad, Ahmad Hallaji Sani, Edgar Cano‐Europa, Omid Tavakoli (2022)
Nitrogen Starvation Effect Versus its Excess on the Performance of Arthrospira maxima in Zarrouk’s Medium Neda Mirhosseini, Reza Davarnejad, Ahmad Hallaji Sani, Omid Tavakoli, Edgar Cano‐Europa (2021)
تاثیرگلوکز بعنوان منبع کربنی بر رشد توده زیستی و تولید رنگدانه از ریزجلبک Spirulina maxima ندا میرحسینی، رضا داورنژاد، احمد حلاجی ثانی، ادگار کانو-اروپا، امید توکلی (1400)
Cultivations of Arthrospira maxima (Spirulina) using ammonium sulfate and sodium nitrate as an alternative nitrogen sources Neda Mirhosseini, Reza Davarnejad, Ahmad Hallaji Sani, Edgar Cano‐Europa, Omid Tavakoli, v Blas-Valdivia, m Franco-Colín (2021)
Osmotic water permeability of aquaporin-1 under radial tensile and compressive stimuli Shaghayegh Bahari, Reza Davarnejad, Omid Bavi, Seyed Vahid Mohammadi (2020)
Functionalized Graphene Oxide/Polyacrylonitrile Nanofibrous Composite: Pb2+ and Cd2+ Cations Adsorption Hamidreza Asemaneh, Laleh Rajabi, Farzad Dabirian, neda Rostami, Ali Ashraf Derakhshan, Reza Davarnejad (2020)
بررسی تاثیر منابع کربنی جایگزین متعدد بر پارامترهای رشد ریزجلبکSpirulina maxima ندا میرحسینی، رضا داورنژاد، احمد حلاجی ثانی، ادگار کانو-اروپا، امید توکلی (1399)
Membranes based on non-synthetic (natural) polymers for wastewater treatment Sepideh Mansoori, Reza Davarnejad, Takeshi Matsuura, Ahmad Fauzi Ismail (2020)
Study on Soybean Oil Plant Wastewater Treatment Using the Electro-Fenton Technique Reza Davarnejad, Meysam Sabzehei, Fatemeh Parvizi, Saeid Heidari, Asma Rashidi (2019)
Study on Soybean Oil Plant Wastewater Treatment Using the Electro-Fenton Technique Reza Davarnejad, Meysam Sabzehei, Fatemeh Parvizi, Saeid Heidari, Asma Rashidi (2019)
Sodium diclofenac removal from a pharmaceutical wastewater by electro-Fenton process رضا داورنژاد، میثم سبزه ای (1397)
Ibuprofen removal from a medicinal effluent: A review on the various techniques for medicinal effluents treatment رضا داورنژاد، بهزاد صوفی، فرید فرقدانی، رضوان بهفر (1397)
بررسی اثرات پیش تخمیر و مدت زمان هوادهی در تصفیه پساب کشتارگاه ایمان آژیده، علیرضا فضلعلی، رضا داورنژاد (1397)
Ibuprofen Removal from a Pharmaceutical Wastewater using Electro-Fenton Process: An Efficient Technique Reza Davarnejad, Kimia Zangene, Alireza Fazlali, Rezvan Behfar (2017)
An efficient technique for dairy wastewater treatment Reza Davarnejad, Mehrazin Nikseresht, Iman Ajideh (2017)
Methanol synthesis catalyst manufacturing using the green solid-state method Neda Mirhosseini, Mohammad reza Mirani, Marzieh Hamidzadeh, Reza Davarnejad, Abbas Taeb (2017)
Fabrication of dye sensitized solar cells with a double layer photoanode Masoud Pirhadi, Samira Feshki, Maziyar Marandi, Reza Davarnejad (2016)
LANDFILL LEACHATE TREATMENT USING AN ELECTROCHEMICAL TECHNIQUE: AN OPTIMIZED PROCESS Reza Davarnejad, Shahrzad Arpanahzadeh, A Karimi, Masoud Pirhadi (2015)
Numerical Analysis of Petroleum Refinery Wastewater Treatment Using Electro-Fenton Process Reza Davarnejad, Masoud Pirhadi, Mohammad Mohammadi, Shahrzad Arpanahzadeh (2014)
Development of a thermodynamic model for hydrogen and hydrogen containing mixtures Reza Davarnejad, Behnam Rahimi, SH Noei Baghban, M Asgarpour Khansary, Ahmad Hallaji Sani (2014)
PREDICTION OF GAS HYDRATE FORMATION USING HYSYS SOFTWARE (TECHNICAL NOTE) Reza Davarnejad, Jam Azizi and Jab Azizi (2014)
Simulation of landfill leachate treatment using electro-Fenton technique Reza Davarnejad, Mostafa Keshavarz Moraveji, Masoud Pirhadi, Mohammad Mohammadi (2014)
CFD Modeling of a Binary Liquid-Solid Fluidized Bed Reza Davarnejad, Reza Eshghipour, Jafar Abdi, Farhad Banisharif Dehkordi (2014)
Hydrodynamics and Mass Transfer of Oily Micro-emulsions in An External Loop Airlift Reactor Mona Ebrahimi Fakhari, Mostafa Keshavarz Moraveji, Reza Davarnejad (2014)
Hydrodynamics and mass transfer study of aliphatic alcohols in airlift reactors Jaber Gharib, Mostafa Keshavarz Moraveji, Reza Davarnejad, Mohammad Ebrahim Maloul (2013)
Effect of CuO nanoparticle on dissolution of methane in water Mostafa Keshavarz Moraveji, Milad Golkaram, Reza Davarnejad (2013)
Hydrodynamics and oxygen mass transfer in a packed bed split-cylinder airlift reactor containing dilute alcoholic solutions Mostafa Keshavarz Moraveji, Mona Ebrahimi Fakhari, Elmira Mohsenzade, Reza Davarnejad (2013)
Reactor Modeling of Ethylene Oxychlorination for 1, 2 Dichloroethane Production Mostafa Keshavarz Moraveji, Reza Davarnejad, A H Filsouf, Mehri Asgari (2013)
CFD Simulation of Scale Influence on the Hydrodynamics of an Internal Loop Airlift Reactor Reza Davarnejad, Ehsan Bagheripoor, Abolfazl Sahraei (2012)
Antibiotic Release Process from Hydrogel Nano Zeolite Composites Saman Sotoudeh, Aboulfazl Barati, Reza Davarnejad, Mohammad Aliabadi Farahani (2012)
مروری برمیکروراکتورها و روش های جدید کنترل آن ها حمید مثمری، مسعود پیرهنی، رضا داورنژاد (1391)
Mass Transfer Study in Supercritical Fluid Extraction of β-Carotene from Crude Palm Oil Using CO2 in a Bubbler Extractor Reza Davarnejad, N M Niza, KM KASSIM, Suhairi A Sata, Zainal Ahmad, M Keshavarz MORAVEJI, T Lee K (2012)
Hydrodynamics and mass transfer of oil–water micro-emulsion in a three phase internal airlift reactor Mostafa Keshavarz Moraveji, Mahboubeh Jafarkhani, Baharak Sajjadi, Reza Davarnejad (2012)
Effects of surface active agents on hydrodynamics and mass transfer characteristics in a split-cylinder airlift bioreactor with packed bed Mostafa Keshavarz Moraveji, Elmira Mohsenzade, Mona Ebrahimi Fakhari, Reza Davarnejad (2012)
CFD Simulation of hold-up and liquid circulation velocity in a membrane airlift reactor M Keshavarz MORAVEJI, Baharak Sajjadi, Reza Davarnejad (2012)
Three-dimensional simulation of turbulent flow in a membrane tube filled with semi-circular baffles Mahboubeh Jafarkhani, Mostafa Keshavarz Moraveji, Reza Davarnejad, Fathollah Moztarzadeh, Masoud Mozafari (2012)
Effects of surfactants on hydrodynamics and mass transfer in a split-cylinder airlift reactor Mostafa Keshavarz Moraveji, Mohamad Morovati Pasand, Reza Davarnejad, Yusuf Chisti (2012)
Modeling of convective heat transfer of a nanofluid in the developing region of tube flow with computational fluid dynamics Mostafa Keshavarz Moraveji, Mahdi Darabi, Seyyed Mohammad Hossein Haddad, Reza Davarnejad (2011)
Simulation and experimental analysis of an intelligent tissue for controlled drug delivery Aboulfazl Barati, Saman Soyoudeh, Reza Davarnejad, Mohammad Farahani (2011)
Influence of butanol addition on mass transfer and bubble diameter in a split-cylindrical airlift reactor Mostafa Keshavarz Moraveji, Baharak Sajjadi, Reza Davarnejad, Saba Sharafoddin Zade (2011)
CFD Modeling of Heat and Mass Transfer in the Fluidized Bed Dryer Mostafa Keshavarz Moraveji, Samira Kazemi, Reza Davarnejad (2011)
Investigation of Temperature and Influent Load on Nitrifying Treatments Using Wastewater CFD Baharak Sajjadi, Mostafa Keshavarz Moraveji, Reza Davarnejad (2011)
Mutual Solubility Study in Supercritical Fluid Extraction of Tocopherols from Crude Palm Oil Using CO2 Solvent Reza Davarnejad, Zainal Ahmad, Suhairi A Sata, Mostafa Keshavarz Moraveji, Farzaneh Ahmadloo (2010)
Dynamical Modeling and Experimental Analysis on the Swelling Behavior of the sIPN Hydrogels Saman Sotoudeh, Ghazaleh Pourfallah†, Aboulfazl Barati, Reza Davarnejad, Mohammad Aliabadi Farahani‡, Amir Memar (2010)
Simulation of the Transport Phenomena during Food Drying with Ohmic Heating in a Static System Mostafa Keshavarz Moraveji, Emad Ghaderi, Reza Davarnejad (2010)
A New Model for the Thermal Conductivity Prediction of Al2O3 and CuO Nanofluids in Water Mostafa Keshavarz Moraveji, Hadi Hezaveh, Reza Davarnejad (2010)
Effect of an Anionic Surfactant on the Methane Hydrate Formation: Induction Time and Stability Mostafa Keshavarz Moraveji, arash sadeghi, Alireza Fazlali, Reza Davarnejad (2010)
Chemorheology of Poly (Methacrylamide-co-Acrylic Acid) Gels Crosslinked by Chromium (III) Ions Aboulfazl Barati, Mahdieh Asgari, Taghi Miri, Reza Davarnejad (2010)
Swelling Kinetics Modeling of Cationic Methacrylamide-Based Hydrogels Aboulfazl Barati, hamid reza norozi, Saba Sharafoddinzadeh, Reza Davarnejad (2010)
مقاله ارائه‌شده
فرآیند تولید کاتالیست سبز متانول به روش حالت جامد ندا میرحسینی، مرضیه حمیدزاده، محمد رضا میرانی، رضا داورنژاد (1395)
مروری بر جاذبهای طبیعی کم هزینه برای حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی ندا میرحسینی، محمد رضا میرانی، رضا داورنژاد (1395)
شبیه سازی و بررسی برج خنک کن صنعت سیمان با استفاده از DFC رضوان بهفر، رضا داورنژاد، صادق مرادی (1393)
جداسازی ایزوتوپ اکسیژن 18 از آب طبیعی توسط تکنولوژی غشایی رضا داورنژاد، حمید بیات منش، امیر حسین امیر حسین امیری ماجد (1393)
Electrophoretic deposition of hydrothermally prepared TiO2 nanocrystals and their application in dye sensitized solar cells Masoud Pirhadi, Maziyar Marandi, Mahboobeh Naimi Sani Sabet, Reza Davarnejad (2014)
شبیه سازی عملیات معدنی سازی پساب پالایشگاهی به وسیله فرایند الکتروفنتون محسن محمدی، حمید مثمری، مسعود پیرهادی، رضا داورنژاد (1392)
mass transfer study in supercritical fluid extraction of ک-carotene from crude palm oil using co2 in a bubbler extractor رضا داورنژاد، ن م نیزا، ک م کسیم، سوهیری ا ساتا، زینال احمد (1390)
کتاب
مبانی ترمودینامیک مخلوط ها ندا میرحسینی، رضا داورنژاد، سارا پورکریمی، محمد رضا میرانی (1398)
Alkenes Reza Davarnejad, Baharak Sajjadi (2018)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تصفیه پساب کارواش با استفاده از روش الکتروفنتون رضا داورنژاد، کسری سرومیلی (1397)
تصفیه پسماند روغن نباتی با استفاده از روش الکتروفنتون رضا داورنژاد، سید امیر مهاجرانی (1397)
جذب رنگ از پساب بوسیله گلبرگ گیاه زعفران رضا داورنژاد، شکوفه سپهوند (1396)
تصفیه پساب صنایع لبنی با استفاده از روش الکتروفنتون رضا داورنژاد، مهرآذین نیک سرشت (1395)
جذب یون مس (II) از محلول های آبی به کمک جاذب حنا و حنای اصلاح شده رضا داورنژاد، احسان صالحی، پریسا پناهی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته