1403/04/30
مجید کمیجانی

مجید کمیجانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6206-5190
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 44461605200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی میکروبیولوژی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1391 - 1394)
    عنوان رساله: شناسایی فاژهای باکتری های گرم منفی آلوده کننده زخم با فراوانی بالا و بررسی امکان استفاده از آنها برای درمان (فاژتراپی) زخم
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Developing erythromycin resistance gene by heavy metals, Pb, Zn, and Co, in aquatic ecosystems Majid Komijani, Farnaz Eghbalpour, Ebrahim Lari, Nima Shaykh-Baygloo (2022)
Detection of Staphylococcus aureus and their toxin genes inhabit on the scorpions surface Mehdi Moradikian, Majid Komijani, Alireza Shayestehfar (2022)
Involvement of caspase-3 in apoptosis of human lymphocytes exposed to cadmium chloride Monasadat Mirkamali, Hamid Reza Momeni, tahere etemadi, Ghasem Mosayebi, Majid Komijani (2022)
Isolation of a lytic bacteriophage against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii infections and its dramatic effect in rat model of burn infection Ehsanollah Ghaznavi-rad, Majid Komijani, Alireza Moradabadi, Marzieh Rezaei, Nima Shaykh-Baygloo (2022)
Characterization of a novel bullet-shaped lytic bacteriophage against extensively drug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolatedfromhumanand domestic sources Mohadeseh Barazandeh, Khashayar Shahin, Abolghasem Hedayatkhah, Majid Komijani, Mojtaba Mansoorianfar (2021)
Association of Herpes simplex virus I&II infections with rs187084 SNP of TLR9 and male infertility Majid Komijani, Hamid Reza Momeni, Nima Shaykh-Baygloo, Aliasghar ghafarizadeh, Parisa Maleki, Mohammad Reza Tahsili (2021)
Investigation into antibacterial and wound healing properties of platelets lysate against Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae burn wound infections Aref Shariati, Mostafa moradabadi, Ehsanollah Ghaznavi-rad, Maryam Dadmanesh, Majid Komijani, Farshad Nojoomi (2021)
Effective control of Shigella contamination in different foods using a novel six-phage cocktail Khashayar Shahin, Lili Zhang, Abbas Soleimani Delfan, Majid Komijani, Abolghasem Hedayatkhah, Ran Wang, majid Bouzari, Tao He, Maoda Pang, Mojtaba Mansoorianfar, Mohadeseh Barazandeh, Hongduo Bao (2021)
Heavy metal pollution promotes antibiotic resistance potential in the aquatic environment Majid Komijani, Narges Sadat Shamabadi, Khashayar Shahin, Farnaz Eghbalpour, Mohammad Reza Tahsili, Mohammad Bahram (2021)
An in-vitro study on a novel six-phage cocktail against multi-drug resistant-ESBL Shigella in aquatic environment Khashayar Shahin, Lili Zhang, Hongduo Bao, Abolghasem Hedayatkhah, Abbas Soleimani Delfan, Ran Wang, majid Bouzari, Mojtaba Mansoorianfar, Mohadeseh Barazandeh, Tao He, Majid Komijani (2020)
Isolation, characterization, and PCR-based molecular identification of a siphoviridae phage infecting Shigella dysenteriae Khashayar Shahin, Hongduo Bao, Majid Komijani, Mohadeseh Barazandeh, majid Bouzari, Tao He, Ran Wang, Maoda Pang, Hang Zhao, Lili Zhang, Abolghasem Hedayatkhah (2019)
بررسی مروری نقش عوامل عفونی در ناباروری زنان و مردان مجید کمیجانی، نیما شیخ بیگلو، سید مهدی قاسمی، فرنام آزاد (1397)
Prevalence of Extended-Spectrum β-Lactamases Genes in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa Majid Komijani, Khashayar Shahin, Mohadeseh Barazandeh, mehdi Sajadi (2018)
Detection of Mediterranean Hepatitis B in a 45 Years Old Man in Mahdieh Clinical Laboratory, Isfahan, Iran Majid Komijani, Mohammad Taghi Kardi, Khashayar Shahin, mahsa Yazdi (2017)
مقاله ارائه‌شده
Comparison and evaluation of memory after treatment with colistin antibiotic and lytic bacteriophage in male Wistar rats زهرا تاجیانی، نیلوفر دربندی، مجید کمیجانی (1400)
Toxic effects of aluminum chloride on viability and membrane integrity of human lymphocytes Mahmood Alidadi, Hamid Reza Momeni, Ghasem Mosayebi, Majid Komijani (2019)
Toxic effect of cadmium chloride on viability and membrane integrity of human lymphocytes Monasadat Mirkamali, Hamid Reza Momeni, Ghasem Mosayebi, Majid Komijani (2019)
کتاب
PCR Primer Design Majid Komijani, Khashayar Shahin, Esam Ibraheem Azhar, Mohammad Bahram (2021)
بلاتینگ اسیدهای نوکلئیک امیر جلالی، مجید کمیجانی (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
The role of some heavy metals, and gut microbiome on the extreme obesity Shahnaz Shahrjerdi, Majid Komijani, Javad Sargolzaei, Ahmed Basim Mohamed Alamer (2023)
تصفیهی آب شرب با استفاده از تخلیههای پلاسمائی در مایعات مهران شاه منصوری، مجید کمیجانی، امیر امیری مهر (1400)
بررسی فونستیک عقرب های کوهدشت مجید کمیجانی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهدی مرادی کیان (1399)
بررسی اثرات کادمیوم کلراید بر پارامترهای حیاتی لنفوسیت انسان حمیدرضا مومنی، مجید کمیجانی، قاسم مسیبی، منا سادات میرکمالی (1398)
حذف میکروارگانیسم های مواد غذایی به وسیله ی پلاسمای سرد فشار اتمسفری مجید کمیجانی، مهران شاه منصوری، شیوا دوره (1398)
بررسی اثرات آلومینیوم کلراید بر پارامترهای حیاتی لنفوسیت انسان حمیدرضا مومنی، مجید کمیجانی، قاسم مسیبی، محمود علیدادای (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع
کشف یک باکتریوفاژ لایتیک کاملا جدید علیه کرونوباکتر ساکازاکی عباس سلیمانی دلفان، خشایار شاهین، محدثه برازنده، مجید کمیجانی (1399)