فاطمه دست رنج

صفحه نخست /فاطمه دست رنج
فاطمه دست رنج
نام و نام خانوادگی فاطمه دست رنج
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تبیین مبانی فلسفه سیاسی امام خمینی از منظر قرآن کریم و احادیث پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
2 104 مجلهپژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال چهارم، شماره39،مهر1401 تحلیل مفهوم شجاعت از منظر قرآن و احادیث مجلهپ ژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
3 بررسی تطبیقی مبانی فقه الحدیثی آیتالله جوادی آملی با آرای هرمنوتیکی پل ریکور مطالعات فهم حدیث
4 پژوهشهایحدیثی-کالمی، دوره2، شماره1، سال1402، صفحات38تا48 پژوهشهای حدیثی-کالمی شاپا:2495-2821 *نویسنده مسئول اعتبار سنجی دعای صَنمی قریش با تکیه بر باورهای کلامی پژوهشهای حدیثی کلامی
5 تحلیل ساحتهای مجاهدت در گفتمان قرآنی بر اساس الگوی انتقادی نورمن فرکلاف تحقیقات علوم قرآن و حدیث
6 بررسی تطبیقی رویکرد قرآن پژوهی امنه ودود و عایشه بنت الشاطی آموزه های قرآنی
7 اعتبارسنجی مصطلحات حدیث پژوهی خوتیر ینبل در ارزیابی احادیث (مطالعه موردی طرق شیرجه ای) فصلنامه علوم حدیث
8 نقد و بررسی دیدگاه آلفورد تی ولچ پیرامون منبع وحی و جمعآوری قرآن پژوهشهای اسلامی خاورشناسان
9 السرد القصصی فی القرآن الکریم- انواعه و خصائصه و مقاصده المجله العراقیه للبحوث الانسانیه و الاجتماعیه و العلمیه
10 بررسی تطبیقی دلالت‌های مفهومی آیۀ إسراء در تفاسیر فریقین ( با محوریت تفسیر مجمع‌البیان و مخطوطۀ شیخ یونینی ) سراج منیر
11 Symbolism in The Quranic Stories,The Story Of The Prophet IBRAHIM As A Model Psychology and Educational Jurnal
12 تحلیلی بر جایگاه اصل محوری در تحقق جامعیت قرآن با تکیه بر روایت.... مطالعات فهم حدیث
13 مفهوم شناسی آواهای ترکیبی ریشۀ »ب،ح،ر« در قرآن (با تکیه بر نظریۀ نام آوایی ابن جنّی در »اشتقاق کبیر«) پژوهش هاي قرآن و حديث
14 بررسی تطبیقی انسجام در نظام معنایی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و ایزوتسو فصلنامه نوآوري هاي تفسيري
15 بررسی تطبیقی حوزه معنایی معجزه در قرآن و عهدین مطالعات تطبيقي قرآن پژوهي
16 بررسی تطبیقی دیدگاههای مختلف درمورد واژهی »بیّنه« با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن مطالعات تطبيقي قرآن پژوهي
17 بررسی سندی احادیث حاوی کلمه معجزه با رویکرد تاریخی دو فصلنامه تخصصي پژوهش هاي نوين در آموزه هاي قرآن و سنت
18 بررسی ورود کلمه معجزه در روایات شیعه با روش تقاطع گیری فصلنامه قرآن و حديث سفينه
19 بررسی نقش رویدادها بر پدیداری حدیث؛ مطالعه موردی: فتوحات صدر اسالم و روایت »أمِرتُ أن اُقَاتِل النَّاس...« فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ
20 رهیافتی بر مبانی فهم حدیث علامه محمد باقر مجلسی در «مرآه العقول» (مطالعه موردی بخش اصول کافی) مطالعات قرآن و حديث
21 رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن..... پژوهش هاي ادبي - قرآني
22 روش شناسی تفسیر مفاتیح الجنان فی حل رموز القرآن دو فصلنامه روش شناسي تفسير قرآن
23 گونه شناسی شبهات در مطالعات قرآن و تبیین طرحواره شبهه پژوهی پژوهشنامه قرآن و حديث
24 بررسی شبهه ترویج خشونت در آیه چهارم سوره محمد با تکیه بر نظریه کنش گفتاری جان سرل تفسير و زبان قرآن
25 واکاوی کنشهای گفتاری در تبیین آموزه های اخلاقی و تربیتی دعای مکارم االخالق آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث
26 تحلیل گفتمان کنش ها ی گفتاری در آیات جهاد پژوهشنامه معارف قرآني
27 بررسی فقه الحدیثی احادیث حاوی کلمه «معجزه» مطالعات فهم حديث
28 واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع) دو فصلنامه كتاب قيم
29 واکاوی اندیشه اعجاز قرآن براساس نظام های تحلیل گفتمان پژوهشنامه قرآن و حديث
30 بررسی تطبیقی آیات الجنّه مکّی و مدنی از حیث ساختار و مضمون پژوهش ديني
31 تحلیل ساختار سورۀ شمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل پژوهش هاي ادبي - قرآني
32 مفهوم شناسی واژۀ حائک در خطبۀ 19 نهج البلاغه با رویکرد انتقادی به معادل یابی های آن در ترجمه های فارسی مطالعات ترجمه قرآن و حديث
33 کاربست نظریه کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبه غراء فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه
34 معناشناسی سلطان در قرآن با تاکید بر روابط هم نشینی و جانشینی پژوهشنامه قرآن و حديث
35 کاربست نظریۀ «کنش گفتاری» در خوانش آیات جهاد مطالعات تاريخي جنگ
36 تاریخ گذاری روایات معجزه براساس روش تحلیلی متن و إسناد علوم حديث
37 بررسی دلائل ادبی جایگزینی اسم ظاهر به جای ضمیر در سوره های بقره و آل عمران پژوهش هاي قرآن و حديث
38 کاربست تحلیل گفتمان در تبیین پیوستگی سورۀ احزاب (با محوریّت تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن) پژوهش نامه قرآن و حديث
39 بررسی تطبیقی مبانی و روشهای حدیثپژوهی جیمز رابسون و خوتیر ینبل نشريه حديث پژوهي
40 معناشناسی واژه خلیفه درقرآن و ارتباط آن با موضوع امامت باتاکیدبرهمنشینها فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش هاي اعتقادي- كلامي
41 بررسی آیات «تحدّی» براساس نظریۀ تحلیل گفتمانِ انتقادی «نورمن فرکلاف» پژوهش هاي ادبي - قرآني
42 The Discourse Analysis of the Al-Taṭhīr Verse in Shia and Sunni Interpretations International Journal of Multicultural and Multireligious Undrestanding
43 The Discourse Analysis of the Al-Taṭhīr Verse in Shia and Sunni Interpretations International Journal of Multicultural and Multireligious Undrestanding
44 بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) پژوهش هاي تفسير تطبيقي
45 Semantics of "Verse" in the Qur'an in the light of the Syntagmatic and Paradigmatic relations International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence
46 معنا شناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی پژوهشنامه معارف قرآني
47 بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی) پژوهش هاي ادبي - قرآني
48 تحلیل خطاب الأضرار الثقافیه فی المجتمع الدینی من منظور نهج البلاغه فصليه علميه محكمه نصف سنويه دراسات حديثه في نهج البلاغه
49 تطبیق نظام های تحلیل گفتمان بر نظریۀ وجوب و استحباب در تفسیر آیات الاحکام پژوهش ديني
50 بررسی تطبیقی منابع و روشها و گرایش های تفسیر زید بن علی (ع) و عبد الرحمان بن زید پژوهش هاي تفسير تطبيقي
51 واکاوی تأثیر تحلیل های نحوی در گفتمان قرآنی آیه وصیّت جستارهاي زباني
52 بررسی تطبیقی تفسیر زید بن علی (ع) و عبد الرحمان بن زید (از حیث روش و گرایش) پژوهش هاي تفسير تطبيقي
53 اشکالیات الحکومه والمجتمع الدینی(العنصر الاجتماعی الثقافی نموذجا) دراسات في العلوم الانسانية