گروه مدیریت ورزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت ورزشی

اسفندیار  خسروی زاده (مرحوم)
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
کریم  زهره وندیان
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
فرناز  فخری
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
زینب  مندعلی زاده
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی