گروه اقتصاد

احمد  چهرقانی
گروه:  گروه اقتصاد
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
میرهادی  حسینی کندلجی
گروه:  گروه اقتصاد
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
کاوه  درخشانی درآبی
گروه:  گروه اقتصاد
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
محمد سعید  ذبیحی دان
گروه:  گروه اقتصاد
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
سعید  سلیمانی
گروه:  گروه اقتصاد
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای
وحید  کفیلی خواجه
گروه:  گروه اقتصاد
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه‌ای