1403/04/31
میرهادی حسینی کندلجی

میرهادی حسینی کندلجی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1530-6155
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57224304290
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تأثیر آزادسازی تجاری بر توسعه منطقه ای:مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو وحید کفیلی خواجه، محمد سعید ذبیحی دان، میرهادی حسینی کندلجی (1402)
Income distribution and environmental pollution: A panel data analysis for the provinces of Iran, 2005–2016 Vahid Kafili Khajeh, Mohammadsaeed Zabihidan, Mirhadi Hosseini Kondelaji (2023)
تأثیر اندازه دولت و باز بودن تجاری بر بحران بانکی در ایران: کاربردی از روش جینگ و همکاران (2013) میرهادی حسینی کندلجی، داود محمودی نیا، بهروز صادقی عمروآبادی، محمد سعید ذبیحی دان (1400)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
طراحی بازار: دنیای پنهان جورسازی، هر چیزی نصیب که می شود و چرا؟ میرهادی حسینی کندلجی، مرتضی درخشان، احسان محمدزاده (1401)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته