1402/09/09
میرهادی حسینی کندلجی

میرهادی حسینی کندلجی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1530-6155
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57224304290
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تأثیر آزادسازی تجاری بر توسعه منطقه ای:مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو وحید کفیلی خواجه، محمد سعید ذبیحی دان، میرهادی حسینی کندلجی (1402)
تأثیر اندازه دولت و باز بودن تجاری بر بحران بانکی در ایران: کاربردی از روش جینگ و همکاران (2013) میرهادی حسینی کندلجی، داود محمودی نیا، بهروز صادقی عمروآبادی، محمد سعید ذبیحی دان (1400)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
طراحی بازار: دنیای پنهان جورسازی، هر چیزی نصیب که می شود و چرا؟ میرهادی حسینی کندلجی، مرتضی درخشان، احسان محمدزاده (1401)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته