1403/03/25
محمد جرفی

محمد جرفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2510-3175
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
الایقاع الصوتی و التعبیر الفنی فی سوره القارعه حبیب داغری داغری، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی (1403)
الوظائف الاستلزامیه لأسلوب الاستفهام فی شعر عبد الحمید السماوی علی حمزه مزبان، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1402)
مقاومت سراسری علیه استعمار در شعر ابرا هیم المنذر شاعر لبنا نی سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، زهرا کوچکی نیت (1402)
دراسه آلیات التوثیق فی کتاب حاشیه المطول لـ "حسن بن محمد الفناری" (قسم البیان نموذجا) زهرا شیخ حسینی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1402)
معناشنا سی استعاره در قرآن )جزءهای بیست و یکم تا بیست و پنجم( محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، معصومه قاسمی (1401)
معنا شناسی استعاره در قرآن جز 21 تا 25 محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، معصومه قاسمی (1401)
نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری بر نظریه الین شوالتر سنا غلامی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1401)
تبیین کارکرد استدلالی ـ اقناعی فن بدیعی «اقتباس» براساس تکنیک احتجاجی «حجت سلطه» حسن رحمانی، قاسم مختاری، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1401)
نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در رمان های نجیب محفوظ (مطالعه موردی: رمان های «الشحاذ» و «الطریق») معصومه قنبرنژاد، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، احمد امید علی (1401)
تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره مبارکه یوسف مریم یادگاری، قاسم مختاری، محمد جرفی، محمود شهبازی (1400)
برجسته سازی در اشعار محمد سعید الحبوبّی با تکیه بر نظریه ی جفری لیچ حسین گرجی، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری (1400)
الالتفات ودوره فی التماسک النصی فی سوره الحج وترجماتها الفارسیه )فولادوند وخرّمشاهی والمحدّث الدهلوی نمودجا( زهرا کوچکی نیت، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1399)
مفهوم «اراده»: جایگاه و کارکرد آن در فرآیندهای بدیعی «با تکیه بر مفهوم قصدگرایی در کاربردشناسی زبان» حسن رحمانی، قاسم مختاری، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1399)
کاربردهای فعل »ماضی« ** در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
کار برد فعل ماضی فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" قاسم ابراهیمی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1398)
مقارنه بعض آراء الفناری بآراء السیالکوتی فی حاشیتیهما علی المطول غلامرضا شانقی، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، محمد جرفی (1398)
کارکرد های بلاغی و انسجام آفرینی جانشین های اشاره ای در سوره مبارکه حج و ترجمه آن فولاوند و خرمشاهی و محدث دهلوی زهرا کوچکی نیت، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1398)
بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریه نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم قاسم مختاری، مطهره فرجی، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1398)
کاربردهای ناگفته فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) فرهاد رجبی نوش آبادی، قاسم مختاری، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1397)
دراسه الرموز الاسطوریه و تحلیلها فی شعر بدر شاکر السیاب محمد جرفی، غلامرضا کریمی، قیس خزاعل (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تصحیح و تحقیق بخش های ادبی «ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیّد العابدین علیه السلام» محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، سید علی خاتمی (1403)
موسیقائیه المفرده و الترکیب القرآنی ودلالهتما فی الأجزاء العشره ألأخیره من القرآن سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، حبیب داغری داغری (1403)
استدعاء الشخصیات التراثیه فی شعر بشری البستانی محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، ایمان صاحی طعمه رستم آل هاشم (1401)
دراسه عناصر السرد القصصی فی روایات میثم طاهر (إثر المحو و صانع الاکواز أنموذجا) ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، حسام مهند مطر آل نجم (1401)
الرموز ودلالاتها فی شعر «دیوان فتافیت امراه» للشاعره سعاد الصباح ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، عبدالاعلی سامی احمد العر (1401)
الإنزیاح البیانی ودلالته فی شعر ولید قصاب محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، انیس عبدالقادر (1401)
بررسی و تحلیل گفتمان سکوت در قصص قرآن کریم قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مریم یادگاری (1401)
بررسی تطبیقی آرا و اندیشهای نحوی فرا و مبرد( مطالعه موردی کتاب معانی القران و المقتضب) قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مهدی محمدی (1401)
بررسی و تحلیل گفتمان سکوت در قصص قرآن کریم قاسم مختاری، محمود شهبازی، محمد جرفی، مریم یادگاری (1401)
دلالات الاغراض البلاغیه للاسالیب الانشائیه فی الصحیفه السجادیه سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، علی نور محمد یاسی (1401)
ألفاظ الأخلاق فی کلام الإمام الحسین "علیه السلام" دراسه فی ضوء نظریه الحقول الدلالیه سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مرفت فاضل جسین الخفاجی (1401)
دراسه الالفاظ فی شعر جبار الکواز علی ضوء الحقول الدلالیه محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، حسام ثائر فاضل التمیمی (1401)
تصحیح انتقادی تحقیق و تعلیق نسخه خطی حاشیه مطول سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، زهرا شیخ حسینی (1401)
التصحیح النقدی والتحقیق والتعلیق لمخطوطه «حاشیه المطول» لحسن بن محمد شاه جلبی الفناری (علم البیان أنموذجا) سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، زهرا شیخ حسینی (1401)
شعر ناهضه ستار دراسه أسلوبیه محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد جزار نون البوحمد (1401)
دراسه و نقد آراء سعید عدنان النقدیه احمد امید علی، محمد جرفی، ولید مشکور عوده (1401)
بررسی و تحلیل کارکرد «علم بدیع» در پرتو «کاربردشناسی زبان» محمد جرفی، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، حسن رحمانی (1400)
بررسی و تحلیل نقش هنرسازه ها در دیوان السیّد محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر برجسته سازی محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، حسین گرجی (1400)
شخصیت و شخصیت پردازی در رمان «حدث أبوهریره قال» ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، حدیث پسندیده (1398)
کارکرد معنایی ساختار صرفی افعال و مشتقات در سه جزء پایانیِ قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مریم فرجی (1398)
تصحیح انتقادی، تحقیق و تعلیق نسخه خطی «حاشیه المطول» تألیف حسن بن محمدشاه فناری (م886هـ) سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، محمود شهبازی، غلامرضا شانقی (1398)
نقش إعراب در استنباط احکام فقهی از قرآن محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1397)
نقد و بررسی تطبیقی آراء و اندیشه های نقدی عباس محمود العقاد و مارون عبود ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، فرامرز نبی الله (1397)
تحلیل دیوان احمد مطر از منظر مشخصه های طنز محمد جرفی، محمود شهبازی (1397)
روشها و دیدگاههای نوین نحوی فاضل السامرایی محمود شهبازی، محمد جرفی (1395)
معناشناسی التفات در نهج البلاغه محمد جرفی، قاسم مختاری (1394)
تصویرهای هنری در نهج البلاغه محمود شهبازی، محمد جرفی (1394)
شعر عبدالرزاق عبدالواحد دراسه اجتماعیه محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، خالد عامری اصل (1394)
توظیف الموتیف فی شعر ایب کمال الدین محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1393)
بررسی تطبیقی حکمت در شعر مولانا و متنبی سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1391)
تاثیر ایرانیان بر زبان و فرهنگ اندلس محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1391)
معنا شناسی واژگان مترادف قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1389)
فضائل اهل و بیت در آثار نویسنده گان معاصر مسیحی لبنان محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1389)