سیروس مرادی

صفحه نخست /سیروس مرادی
سیروس مرادی
نام و نام خانوادگی سیروس مرادی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 عملگرهای خطی حافظ مجزایی بین جبرهای لیپشیتس توابع بردار-مقدار شقایق خیری داود علیمحمدی سیروس مرادی 1398/10/29
2 عملگرهای ترکیبی نرم گیر فضاهای لیپشیتس توابع مختلط و حقیقی - مقدار بر فضاهای متریک برجسته بلال غلامی داود علیمحمدی سیروس مرادی 1398/10/29
3 برخی از میانگین پذیریهای جبرهای باناخ حقیقی حمید رضا علی حسینی داود علیمحمدی سیروس مرادی 1398/06/27
4 تخمین ضرایب برای زیرکلاسی از توابع تحلیلی فرزانه شانقی سیروس مرادی داود علیمحمدی 1398/03/19
5 الگوریتم متناوب برای تقسیم مسائل نقطه ثابت رویا براتی سیروس مرادی اسماعیل پیغان 1397/10/03
6 عملگرهای ترکیبی شبه فشرده ی جبرهای لیپشیتس توابع مختلط مقدار بر فضاهای متریک فشرده و خود نگاشت های انضباضی-توانی جعفر عاشقی داود علیمحمدی سیروس مرادی 1397/10/03
7 نقاط انتهایی مشترک توابع انقباضی توسعه یافته با کاربرد آن ها سیروس مرادی مرتضی کوزه گر کالجی 1397/06/25
8 یک روش منظم سازی برای الگوریتم نقطه تقریبی در فضاهای هیلبرت سیروس مرادی داود علیمحمدی 1396/06/27
9 نگاشتهای ضربی نرمی پوشا بین جبرهای تابعی مختلط بر فضاهای فشردۀ هاوسدورف زهرا بوالحسنی داود علیمحمدی سیروس مرادی 1396/11/17
10 شرایط نرمی برای یکریختی های جبری بین جبرهای یکنواخت بر فضاهای فشردۀ هاوسدورف پریسا اعتمادیان داود علیمحمدی سیروس مرادی 1396/11/17
11 فضاهای مشخصه و مرزهای شیلف جبرهای باناخ مختلط توابع لیپشیتس بردار- مقدار بر فضاهای متریک فشرده مرضیه پالیزوان داود علیمحمدی سیروس مرادی 1396/06/29
12 عملگرهای خطی بر فضاهای باناخ مختلط با برد در جبرهای لیپشیتس توابع مختلط - مقدار سید حمیدرضا نیگچه ئی فراهانی داود علیمحمدی سیروس مرادی 1396/06/29
13 نگاشت های خطی پوشای حافظ قطر بین جبرهای تابعی بر فضاهای موضعا" فشرده هاوسدورف و بین جبرهای لیپشیتس بر فضاهای متریک فشرده مهدیه سادات حسینی داود علیمحمدی سیروس مرادی 1396/07/05
14 مرزها و نقاط قله ای ضعیف برای جبرهای باناخ تعویضناپذیر توابع لیپشیتس چهارگان مقدار بر فضاهای متریک فشرده سمیرا حیدری داود علیمحمدی سیروس مرادی 1395/07/05
15 بررسی توابع ستاره گون و محدب مرومورفیک با شرط معکوس رویا اسداللهی سیروس مرادی داود علیمحمدی 1395/06/28
16 بررسی برخی از خواص زیر کلاس های توابع به طور مرومورفیک ستاره گون ندا امیری سیروس مرادی اسماعیل پیغان 1395/06/28
17 بررسی توابع ستاره گون و محدب مرومورفیک با شرط معکوس رویا اسداللهی سیروس مرادی داود علیمحمدی 1395/06/28
18 بررسی برخی خواص زیرکلاس های توابع به طور مرومورفیک ستاره گون ندا امیری سیروس مرادی اسماعیل پیغان 1395/06/28
19 نگاشت های پوشای حافظ نرم بین جبرهای توابع پیوسته مختلط مقدار منیر علیمحمدی داود علیمحمدی سیروس مرادی 1394/06/24
20 شعاع طیفی اساسی درونریختی های یکانی شبه فشرده ی جبرهای لیپشیتس بر فضاهای متریک فشرده حمیده خدامرادی داود علیمحمدی سیروس مرادی 1394/06/16
21 عملگرهای نرم - خطی و نرم - جمعی بین جبرهای یکنواخت بر فضاهای فشرده ی هاوسدورف نرگس قنبر حیدری داود علیمحمدی سیروس مرادی 1394/06/24
22 سیستمهای مکانیکی روی جبرهای لی گونه تعمیم یافته شیما مشهدی اسماعیل پیغان سیروس مرادی 1394/06/23