محمدرضا بهرامی

صفحه نخست /محمدرضا بهرامی
محمدرضا بهرامی
نام و نام خانوادگی محمدرضا بهرامی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی سطوح مختلف کروم پیکولینات بر عملکرد تولید، کیفیت تخم و متابولیت‎های خونی در بلدرچین‎های تخمگذار پژوهش هاي توليدات دامي
2 بررسی فراسنجه‎های کیفیت، ارگانولپتیک و مشتری پسندی گوشت ران و سینه تحت تاثیر افزودن اسانس آویشن در حالت خالص و محافظت شده در جیره جوجه های گوشتی سویه راس 308 فصلنامه تحقيقات كاربردي در علوم دامي
3 Forage inclusion in calf starter has the best outcome when it is supplemented since 21 days after birth in Holstein calves Tropical Animal Health and Production
4 بررسی بافت شناسی برخی اجزای دستگاه گوارش، کبد و هماتولوژی جوجه‎های گوشتی تحت تیمار با اسانس آویشن خالص و محافظت شده دامپزشكي ايران
5 بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه های خونی و عملکرد تولید مثلی در میش هایی که همزمان سازی فحلی شده اند محيط زيست جانوري
6 بررسی مقایسه ای فاکتورهای عملکردی، خون شناسی، متابولیتهای خونی و بافت شناسی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر متعاقب مصرف جیره های حاوی آلژینات و فلاووفسفولیپول تحقيقات دامپزشكي و فرآورده هاي بيلو‍ژيك
7 بررسی اثر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده با آلژینات بر عملکرد، اندام‎های داخلی ، آنزیم‎های آنتی اکسیدانی و برخی متابولیت‎های خونی درجوجه‎های گوشتی علوم دامي ايران