مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین ...
عنوان ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش PCR-RFLP
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف:ژن میوستاتین یا عامل 8 رشد و تمایز (GDF8) به عنوان عامل ایجاد کننده ماهیچه مضاعف شناخته شده است، که در آن مجموعه ای از جهش های غیرفعال کننده ژن رخ می دهند. در گاو، جهش های غیرفعال کننده در این ژن منجر به تولید فنوتیپ ماهیچه مضاعف می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل ناحیه کدکننده در برگیرنده جهش هایی که به طور بالقوه بیان ژن میوستاتین را در گوسفند نژاد فراهانی تغییر می دهند بود. مواد و روش ها: از 86 راس گوسفند فراهانی نمونه های خون گرفته شد و DNA استخراج شده به کمک کیت برای تکثیر قطعه 337 جفت بازی ژن میوستاتین استفاده شد. چند شکلی طول قطعات برشی محصولات PCR با افزودن آنزیم برشی HaeIII به محصولات واکنش PCR کامل اجرا شد. ژنوتیپ های PCR-RFLP آنالیز شدند. نتایج: فراوانی ژنوتیپ های Mm, MM و mm به ترتیب 046/0، 127/0 و 827/0 تشخیص داده شدند. فراوانی آللی نیز برای آلل های M و m به ترتیب 11/0 و 89/0 برآورد گردید. نتیجه گیری : مقایسه فراوانی آلل M (آلل مطلوب) محاسبه شده در گوسفندهای فراهانی با تحقیقات مشابه در نژادهای مختلف دنیا نشان داد که فراوانی این آلل در گوسفند فراهانی در سطح مناسبی نمی باشد. یعنی آلل های ژن میوستاتین در نژاد فراهانی در مقایسه با نژادهای دیگر کمتر اصلاح و انتخاب شده اند. علاوه بر این، مشخص گردید که تعادل هاردی ـ واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه در رابطه با این جایگاه برقرار نمی باشد.
پژوهشگران مجید مهدیه (نفر چهارم)، مهدی خدایی مطلق (نفر سوم)، علی قاضی خان شاد (نفر دوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر اول)