مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی مقایسه ای تأثیر عصاره ...
عنوان ارزیابی مقایسه ای تأثیر عصاره پوست بادمجان (Solanum melongena) بر اسپرم قوچ فراهانی در شرایط نگهداری سرد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ذخیره مایع، عصاره پوست بادمجان، قوچ
چکیده مقدمه و هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر سطوح مختلف عصاره پوست بادمجان (SME) (Solanum melongena) بر ویژگی­های اسپرم قوچ نژاد فراهانی در شرایط نگه­داری کوتاه ­مدت مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: گروه­های آزمایشی شامل غلظت ­های مختلف عصاره (شاهد)، 2، 4، 6 و 8 میلی گرم در میلی­ لیتر در بافر تریس بودند. نمونه ­های منی از پنج رأس قوچ جمع­ آوری شد. فراسنجه­ های اسپرماتوزوئید در شرایط مایع در زمان­های صفر، 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از نگه­داری در دمای یخچال بررسی شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اثر متقابل عصاره پوست بادمجان و زمان ذخیره سازی بر تحرک اسپرم، یک پارچگی غشاء، زنده مانی و تحرک پیشرونده اسپرم معنی دار بود (0/05p<) درصد یکپارچگی غشای اسپرم، در غلظت 2 درصد عصاره بالاترین مقدار بود (0/05p<) و تحرک پیشرونده اسپرم در غلظت 2 درصد بیشتر از سایر گروه ها نشان داده شد. با این حال، افزودن 2 درصد اثر بهتری نسبت به سایر تیمارها داشت (0/05p<). نتیجه گیری: در نتیجه، افزودن عصاره پوست بادمجان در شرایط آزمایشگاهی به مایع منی قوچ در شرایط سرد نگهداری می تواند پارامترهای اسپرم را در طی ارزیابی بهبود بخشد.
پژوهشگران حمیدرضا مومنی (نفر چهارم)، مهدی کاظمی بنچناری (نفر سوم)، مهدی خدایی مطلق (نفر دوم)، حمیدرضا خدادادی (نفر اول)